[56] Ἐρωτηθεὶς εἰ σοφοὶ πλακοῦντα ἐσθίουσι, "πάντα," εἶπεν, "ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἄνθρωποι." ἐρωτηθεὶς διὰ τί προσαίταις μὲν ἐπιδιδόασι, φιλοσόφοις δὲ οὔ, ἔφη, "ὅτι χωλοὶ μὲν καὶ τυφλοὶ γενέσθαι ἐλπίζουσι, φιλοσοφῆσαι δ' οὐδέποτε." φιλάργυρον ᾔτει˙ τοῦ δὲ βραδύνοντος, "ἄνθρωπε," εἶπεν, "εἰς τροφήν σε αἰτῶ, οὐκ εἰς ταφήν."


ὀνειδιζόμενός ποτε ἐπὶ τῷ παραχαράξαι τὸ νόμισμα ἔφη, "ἦν ποτε χρόνος ἐκεῖνος ὅτ' ἤμην ἐγὼ τοιοῦτος ὁποῖος σὺ νῦν˙ ὁποῖος δ' ἐγὼ νῦν, σὺ οὐδέποτε." καὶ πρὸς ἄλλον ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὀνειδίσαντα, "καὶ γὰρ ἐνεούρουν θᾶττον, ἀλλὰ νῦν οὔ."

[56] Quando gli fu chiesto se i sapienti mangiano la focaccia, «Tutto - rispose - come tutti gli altri uomini». Interrogato perché gli uomini ai mendicanti danno l'elemosina, ai filosofi no, rispose: «Perché pensano di poter diventare zoppi e ciechi, ma filosofi mai». Una volta chiedeva ad un avaro qualcosa. Quello indugiava, e Diogene: «O uomo, per un po' di cibo (τροφήν) ti chiedo, non per un funerale (ταφήν)». Una volta fu rimproverato per aver falsificato la moneta e disse: «Fu una volta quel tempo in cui ero tale quale tu ora; ma quale io sono ora, tu mai». E ad un altro che gli rivolgeva lo stesso rimprovero, replicò: «Allora senz'altro orinavo sulla gente, ma ora non più».