1.

[9.399] καὶ μὴν οὐδὲ κατ' ἐπισύνθεσιν ληπτόν ἐστι τοῦτο˙ εἰπάτωσαν γὰρ ἡμῖν, τίνα τῶν ἐκ περιπτώσεως ἐναργῶς γιγνωσκομένων μετὰ τίνων συντιθέντες ἐνόησαν μῆκος ἀπλατές; ὅπερ εἰπεῖν οὐ δυνήσονται.