1.

[9.274] πρὸς τούτοις, εἰ λέγοιμεν τὸ ὄν, ὅτε ὄν ἐστι, πάσχειν, ἔσται τι πρὶν γεγονέναι γεγονός˙ οὐδὲν δέ ἐστι πρὶν γεγονέναι γεγονός˙ οὐκ ἄρα τὸ ὄν, ὅτε ὄν ἐστι, πάσχει.