[55] Ἔστι δὲ τὰ σωζόμενα αὐτοῦ βιβλία τάδε˙
〈...〉
Τέχνη ἐριστικῶν,
Περὶ πάλης,
Περὶ τῶν μαθημάτων,
Περὶ πολιτείας,
Περὶ φιλοτιμίας,
Περὶ ἀρετῶν,
Περὶ τῆς ἐν ἀρχῇ καταστάσεως,
Περὶ τῶν ἐν Ἅιδου,
Περὶ τῶν οὐκ ὀρθῶς τοῖς ἀνθρώποις πρασσομένων,
Προστακτικός,
Δίκη ὑπὲρ μισθοῦ,
Ἀντιλογιῶν α´ β´

καὶ ταῦτα μὲν αὐτῷ τὰ βιβλία. γέγραφε δὲ καὶ Πλάτων εἰς αὐτὸν διάλογον.
Φησὶ δὲ Φιλόχορος
(FGrH 328 F 217), πλέοντος αὐτοῦ εἰς Σικελίαν, τὴν ναῦν καταποντωθῆναι˙ καὶ τοῦτο αἰνίττεσθαι Εὐριπίδην ἐν τῷ Ἰξίονι (N2, p. 490).
ἔνιοι κατὰ τὴν ὁδὸν τελευτῆσαι αὐτόν, βιώσαντα ἔτη πρὸς τὰ ἐνενήκοντα˙

[55] Si conservano di lui i seguenti libri: 183*
〈...〉
Tecnica eristica;
Della lotta;

Delle scienze;

Dello Stato;

Dell'ambizione;

Delle virtù;

Dell'ordine originario delle cose;

Delle cose nell'Ade;

Dei misfatti degli uomini;

Precetti;

Processo per l'onorario;

Antilogie, in due libri.

Questi dunque sono i suoi libri. Platone scrisse su di lui un dialogo.
Narra Filocoro 184* che, durante il viaggio verso la Sicilia, la nave affondò, e che al naufragio alluse Euripide nell'Issione. 185*
Alcuni riferiscono che sia morto durante il viaggio, all'età di novant'anni.