[3] διὸ καὶ τὸν Τίμωνα φάσκειν περὶ αὐτοῦ˙ (PPF 9 B 51)

ὕστατος αὖ φυσικῶν καὶ κύντατος, ἐκ Σάμου ἐλθὼν
γραμμοδιδασκαλίδης, ἀναγωγότατος ζωόντων.

Συνεφιλοσόφουν δ' αὐτῷ προτρεψαμένῳ καὶ οἱ ἀδελφοὶ τρεῖς, ὄντες Νεοκλῆς Χαιρέδημος Ἀριστόβουλος, καθά φησι Φιλόδημος ὁ Ἐπικούρειος ἐν τῷ δεκάτῳ τῆς τῶν φιλοσόφων συντάξεως˙ ἀλλὰ καὶ δοῦλος Μῦς ὄνομα, καθά φησι Μυρωνιανὸς ἐν Ὁμοίοις ἱστορικοῖς κεφαλαίοις (FHG IV. 455).

Διότιμος δ' ὁ Στωικὸς δυσμενῶς ἔχων πρὸς αὐτὸν πικρότατα αὐτὸν διαβέβληκεν, ἐπιστολὰς φέρων πεντήκοντα ἀσελγεῖς ὡς Ἐπικούρου˙ καὶ ὁ τὰ εἰς Χρύσιππον ἀναφερόμενα ἐπιστόλια ὡς Ἐπικούρου συντάξας.

[3] Perciò anche Timone così si esprime su di lui: 8*

Ultimo dei fisici, il più porco e il più cane, venuto da Samo, maestro di scuola, il più ignorante dei viventi.

Anche i tre fratelli Neocle, Cheredemo, Aristobulo, spronati da Epicuro, si dedicarono insieme con lui alla filosofia, come testimonia Filodemo l'Epicureo nel decimo libro della sua Rassegna dei filosofi. 9* E così pure il suo schiavo di nome Mis, come afferma Mironiano 10* nei suoi Capitoli storici simili.
Lo stoico Diotimo 11* manifestò la sua ostilità a Epicuro calunniandolo molto amaramente con la pubblicazione di cinquanta epistole scandalose sotto il nome di Epicuro. Perseguì lo stesso fine l'editore di una raccolta di lettere pubblicate come se fossero di Epicuro, ma, in realtà, comunemente attribuite a Crisippo.