1.

[8.454] ὑπογράφοντες γὰρ τὸ πρός τι συμφώνως φασί (Cfr.
SVF fr. II 404 Arn. (ed).
)˙ ῾῾πρός τί ἐστι τὸ πρὸς ἑτέρῳ νοούμενον᾽᾽. εἰ δέ γε ὑπάρξεως μετεῖχεν, οὐκ ἂν οὕτως αὐτὸ ἀπεδίδοσαν, ἀλλ' ἐκείνως μᾶλλον ῾῾πρός τί ἐστι τὸ πρὸς ἑτέρῳ ὑπάρχον᾽᾽. οὐκ ἄρα ὑπόκειταί τι ἐν τοῖς οὖσι τῶν πρός τι.