1.

[8.231] γνωστέον γὰρ ὅτι θεώρημα διαλεκτικὸν ἔστιν εἰς τὰς τῶν συλλογισμῶν ἀναλύσεις παραδιδόμενον τοιοῦτον ῾῾ὅταν τά τινος συμπεράσματος συνακτικὰ λήμματα ἔχωμεν, δυνάμει κἀκεῖνο ἐν τούτοις ἔχομεν τὸ συμπέρασμα, κἂν κατ' ἐκφορὰν μὴ λέγηται᾽᾽. ἐπεὶ οὖν δύο ἔχομεν λήμματα, τό τε συνημμένον τὸ ῾῾εἰ ἡμέρα ἔστιν, 〈φῶς ἔστιν〉᾽᾽,