[47] Περὶ ἀμειψιρυσμιῶν,

Κρατυντήρια (ὅπερ ἐστὶν ἐπικριτικὰ τῶν προειρημένων),
Περὶ εἰδώλων ἢ περὶ προνοίας,
Περὶ λογικῶν κανὼν α´ β´ γ´,
Ἀπορημάτων.

ταῦτα καὶ περὶ φύσεως.

Τὰ δὲ ἀσύντακτά ἐστι τάδε˙
Αἰτίαι οὐράνιαι,
Αἰτίαι ἀέριοι,
Αἰτίαι ἐπίπεδοι,
Αἰτίαι περὶ πυρὸς καὶ τῶν ἐν πυρί,
Αἰτίαι περὶ φωνῶν,
Αἰτίαι περὶ σπερμάτων καὶ φυτῶν καὶ καρπῶν,
Αἰτίαι περὶ ζῴων α´ β´ γ´,
Αἰτίαι σύμμικτοι,
Περὶ τῆς λίθου.

ταῦτα καὶ τὰ ἀσύντακτα.

Μαθηματικὰ δὲ τάδε˙
Περὶ διαφορῆς †γνώμης† ἢ Περὶ ψαύσιος κύκλου καὶ σφαίρης,
Περὶ γεωμετρίης,
Γεωμετρικῶν,
Ἀριθμοί,
Περὶ ἀλόγων γραμμῶν καὶ ναστῶν α´ β´,
Ἐκπετάσματα,

[47] Περὶ ἀμειψιρυσμιῶν.

Κρατυντήρια (ὅπερ ἐστὶν ἐπικριτικὰ τῶν προειρημένων).
Περὶ εἰδώλων ἢ περὶ προνοίας.
Περὶ λογικῶν κανὼν α´ β´ γ´.
Ἀπορημάτων.

ταῦτα καὶ περὶ φύσεως.

Τὰ δὲ ἀσύντακτά ἐστι τάδε˙
Αἰτίαι οὐράνιαι.
Αἰτίαι ἀέριοι.
Αἰτίαι ἐπίπεδοι.
Αἰτίαι περὶ πυρὸς καὶ τῶν ἐν πυρί.
Αἰτίαι περὶ φωνῶν.
Αἰτίαι περὶ σπερμάτων καὶ φυτῶν καὶ καρπῶν.
Αἰτίαι περὶ ζῴων α´ β´ γ´.
Αἰτίαι σύμμικτοι.
Περὶ τῆς λίθου.

ταῦτα καὶ τὰ ἀσύντακτα.

Μαθηματικὰ δὲ τάδε˙
[66415] Περὶ διαφορῆς γωνίης ἢ Περὶ ψαύσιος κύκλου καὶ σφαίρης,
Περὶ γεωμετρίης.
Γεωμετρικῶν.
Ἀριθμοί.
Περὶ ἀλόγων γραμμῶν καὶ ναστῶν α´ β´.
Ἐκπετάσματα.

[47] Περὶ ἀμειψιρυσμιῶν,

Κρατυντήρια (ὅπερ ἐστὶν ἐπικριτικὰ τῶν προειρημένων),
[6641] Περὶ εἰδώλων ἢ περὶ προνοίας,
Περὶ λογικῶν κανὼν α´ β´ γ´,
Ἀπορημάτων. Ταῦτα καὶ 〈τὰ〉 περὶ φύσεως.

Τὰ δὲ ἀσύντακτά ἐστι τάδε˙
[6645] Αἰτίαι οὐράνιαι,
Αἰτίαι ἀέριοι,
Αἰτίαι ἐπίπεδοι,
Αἰτίαι περὶ πυρὸς καὶ τῶν ἐν πυρί,
Αἰτίαι περὶ φωνῶν,
[66410] Αἰτίαι περὶ σπερμάτων καὶ φυτῶν καὶ καρπῶν,
Αἰτίαι περὶ ζῴων α´ β´ γ´,
Αἰτίαι σύμμικτοι,
Περὶ τῆς λίθου. Ταῦτα καὶ τὰ ἀσύντακτα.

Μαθηματικὰ δὲ τάδε˙
[66415] Περὶ διαφορῆς γνώμης ἢ Περὶ ψαύσιος κύκλου καὶ σφαίρης,
Περὶ γεωμετρίης,
Γεωμετρικῶν,
Ἀριθμοί.
[66420] Περὶ ἀλόγων γραμμῶν καὶ ναστῶν α´ β´,
Ἐκπετάσματα,