[47] ἦν δὲ τὰ ἐλεγεῖα τὰ μάλιστα καθαψάμενα τῶν Ἀθηναίων τάδε (Diehl 2).

εἴην δὴ τότ' ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινίτης
ἀντί γ' Ἀθηναίου, πατρίδ' ἀμειψάμενος˙
αἶψα γὰρ ἂν φάτις ἥδε μετ' ἀνθρώποισι γένοιτο˙
Ἀττικὸς οὗτος ἀνὴρ τῶν Σαλαμιναφετῶν.

εἶτα˙

ἴομεν ἐς Σαλαμῖνα μαχησόμενοι περὶ νήσου
ἱμερτῆς χαλεπόν τ' αἶσχος ἀπωσόμενοι.

ἔπεισε δὲ αὐτοὺς καὶ τὴν ἐν Θρᾴκῃ χερρόνησον προσκτήσασθαι.

[47] I distici che maggiormente eccitarono gli Ateniesi sono questi: 151*

Veramente allora fossi io di Folegandro o di Sicino, non più ateniese, e cambiassi patria: ché sùbito fra gli uomini nascerebbe questa voce: «Quest'uomo dell'Attica è di quelli che hanno abbandonato Salamina».

E poi:

Andiamo a Salamina, a combattere per l'isola del nostro desiderio, a rimuovere la dura vergogna.

Indusse gli Ateniesi a conquistare pure il Chersoneso tracio.