[24] Συλλογιστικὸν καὶ ὅροι α´,
Περὶ τοῦ αἱρετοῦ καὶ τοῦ συμβεβηκότος α´,
Τὰ πρὸ τῶν τόπων α´,
Τοπικῶν πρὸς τοὺς ὅρους α´ β´,
Πάθη α´,
Διαιρετικὸν α´,
Μαθηματικὸν α´,
Ὁρισμοὶ ιγ´,
Ἐπιχειρημάτων α´ β´,
Περὶ ἡδονῆς α´,
Προτάσεις α´,
Περὶ ἑκουσίου α´,
Περὶ καλοῦ α´,
Θέσεις ἐπιχειρηματικαὶ κε´,
Θέσεις ἐρωτικαὶ δ´,
Θέσεις φιλικαὶ β´,
Θέσεις περὶ ψυχῆς α´,
Πολιτικὰ β´,
Πολιτικῆς ἀκροάσεως ὡς ἡ Θεοφράστου α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Περὶ δικαίων α´ β´,
Τεχνῶν συναγωγὴ α´ β´,
Τέχνης ῥητορικῆς α´ β´,
Τέχνη α´,
Ἄλλη τέχνη α´ β´,
Μεθοδικὸν α´,
Τέχνης τῆς Θεοδέκτου συναγωγὴ α´,
Πραγματεία τέχνης ποιητικῆς α´ β´,
Ἐνθυμήματα ῥητορικὰ α´,
Περὶ μεγέθους α´,
Ἐνθυμημάτων διαιρέσεις α´,
Περὶ λέξεως α´ β´,
Περὶ συμβουλίας α´,
[24] Συλλογιστικὸν καὶ ὅροι α´.
Περὶ τοῦ αἱρετοῦ καὶ τοῦ συμβεβηκότος α´.
Τὰ πρὸ τῶν τόπων α´.
Τοπικῶν πρὸς τοὺς ὅρους α´ β´.
Πάθη α´.
Διαιρετικὸν α´.
Μαθηματικὸν α´.
Ὁρισμοὶ ιγ´.
Ἐπιχειρημάτων α´ β´.
Περὶ ἡδονῆς α´.
Προτάσεις α´.
Περὶ ἑκουσίου α´.
Περὶ καλοῦ α´.
Θέσεις ἐπιχειρηματικαὶ κε´.
Θέσεις ἐρωτικαὶ δ´.
Θέσεις φιλικαὶ β´.
Θέσεις περὶ ψυχῆς α´.
Πολιτικὰ β´.
Πολιτικῆς ἀκροάσεως ὡς ἡ Θεοφράστου α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´.
Περὶ δικαίων α´ β´.
Τεχνῶν συναγωγὴ α´ β´.
Τέχνης ῥητορικῆς α´ β´.
Τέχνη α´.
Ἄλλης τέχνη α´ β´.
Μεθοδικὸν α´.
Τέχνης τῆς Θεοδέκτου συναγωγὴ α´.
Πραγματεία τέχνης ποιητικῆς α´ β´.
Ἐνθυμήματα ῥητορικὰ α´.
Περὶ μεγέθους α´.
Ἐνθυμημάτων διαιρέσεις α´.
Περὶ λέξεως α´ β´.
Περὶ συμβουλίας α´.

Συλλογιστικὸν καὶ ὅροι α´,
[24] Περὶ τοῦ αἱρετοῦ καὶ τοῦ συμβεβηκότος α´,
Τὰ πρὸ τῶν τόπων α´,
Τοπικῶν πρὸς τοὺς ὅρους α´ β´,
[32215] Πάθη α´,
Διαιρετικὸν α´,
Μαθηματικὸν α´,
Ὁρισμοὶ ιγ´,
Ἐπιχειρημάτων α´ β´,
[32220] Προτάσεις [α´] περὶ ἡδονῆς α´,
Περὶ ἑκουσίου α´,
Περὶ καλοῦ α´,
Θέσεις ἐπιχειρητικαὶ κε´,
Θέσεις ἐρωτικαὶ δ´,
[32225] Θέσεις φιλικαὶ β´,
Θέσεις περὶ ψυχῆς α´,
[3231] Πολιτικὰ β´,
Πολιτικῆς ἀκροάσεως ὡς ἡ Θεοφράστου α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Περὶ δικαίων α´ β´,
[3235] Τεχνῶν συναγωγὴ α´ β´,
Τέχνης ῥητορικῆς α´ β´,
Τέχνη α´,
Ἄλλη τέχνη α´ β´,
Μεθοδικὸν α´,
[32310] Τέχνης τῆς Θεοδέκτου συναγωγὴ α´,
Πραγματεία τέχνης ποιητικῆς α´ β´,
Ἐνθυμήματα ῥητορικὰ α´,
Περὶ μεγέθους α´,
Ἐνθυμημάτων διαιρέσεις α´,
[32315] Περὶ λέξεως α´ β´,
[
25] Περὶ συμβουλίας α´,