[46] Ἔστι δὲ ἠθικὰ μὲν τάδε˙
Πυθαγόρης,
Περὶ τῆς τοῦ σοφοῦ διαθέσεως,
Περὶ τῶν ἐν Ἅιδου,
Τριτογένεια (τοῦτο δέ ἐστιν ὅτι τρία γίνεται ἐξ αὐτῆς, ἃ πάντα ἀνθρώπινα συνέχει),

Περὶ ἀνδραγαθίας ἢ περὶ ἀρετῆς,
Ἀμαλθείης κέρας,
Περὶ εὐθυμίης,
Ὑπομνημάτων ἠθικῶν˙ ἡ γὰρ Εὐεστὼ οὐχ εὑρίσκεται.

καὶ ταῦτα μὲν τὰ ἠθικά.

Φυσικὰ δὲ τάδε˙
Μέγας διάκοσμος (ὃν οἱ περὶ Θεόφραστον Λευκίππου φασὶν εἶναι),
Μικρὸς διάκοσμος,
Κοσμογραφίη,
Περὶ τῶν πλανήτων,
Περὶ φύσεως πρῶτον,
Περὶ ἀνθρώπου φύσιος (ἢ Περὶ σαρκός), δεύτερον,
Περὶ νοῦ,
Περὶ αἰσθησίων (ταῦτά τινες ὅμου γράφοντες Περὶ ψυχῆς ἐπιγράφουσι),
Περὶ χυμῶν,
Περὶ χροῶν,
Περὶ τῶν διαφερόντων ῥυσμῶν,

[46] Ἔστι δὲ ἠθικὰ μὲν τάδε˙
Πυθαγόρης.
Περὶ τῆς τοῦ σοφοῦ διαθέσεως.
Περὶ τῶν ἐν Ἅιδου.
Τριτογένεια (τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι τρία γίνεται ἐξ αὐτῆς, ἃ πάντα ἀνθρώπινα συνέχει).

Περὶ ἀνδραγαθίας ἢ περὶ ἀρετῆς.
Ἀμαλθείης κέρας.
Περὶ εὐθυμίης.
Ὑπομνημάτων ἠθικῶν˙ ἡ γὰρ Εὐεστὼ οὐχ εὑρίσκεται.

καὶ ταῦτα μὲν τὰ ἠθικά.

Φυσικὰ δὲ τάδε˙
Μέγας διάκοσμος (ὃν οἱ περὶ Θεόφραστον Λευκίππου φασὶν εἶναι).
Μικρὸς διάκοσμος.
Κοσμογραφίη.
Περὶ τῶν πλανήτων.
Περὶ φύσεως πρῶτον.
Περὶ ἀνθρώπου φύσιος (ἢ Περὶ σαρκός), δεύτερον.
Περὶ νου.
Περὶ αἰσθησίων (ταῦτά τινες ὅμου γράφοντες Περὶ ψυχῆς ἐπιγράφουσι).
Περὶ χυμῶν.
Περὶ χροῶν.
Περὶ τῶν διαφερόντων ῥυσμῶν.

[46] Ἔστι δὲ ἠθικὰ μὲν τάδε˙
Πυθαγόρης,
[66215] Περὶ τῆς τοῦ σοφοῦ διαθέσεως,
Περὶ τῶν ἐν Ἅιδου,
Τριτογένεια (τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι τρία γίνεται ἐξ αὐτῆς, ἃ πάντα ἀνθρώπινα συνέχει),

Περὶ ἀνδραγαθίας ἢ Περὶ ἀρετῆς,
[66220] Ἀμαλθείης κέρας,
Περὶ εὐθυμίης,
[6631] Ὑπομνημάτων ἠθικῶν˙ ἡ γὰρ Εὐεστὼ οὐχ εὑρίσκεται. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ἠθικά.

Φυσικὰ δὲ τάδε˙
Μέγας διάκοσμος (ὃν οἱ περὶ Θεόφραστον Λευκίππου
[6635] φασὶν εἶναι),
Μικρὸς διάκοσμος,
Κοσμογραφίη,
Περὶ τῶν πλανήτων.

Περὶ φύσεως πρῶτον,
[66310] Περὶ ἀνθρώπου φύσιος (ἢ Περὶ σαρκός) δεύτερον,
Περὶ νοῦ,
Περὶ αἰσθησίων (ταῦτά τινες ὅμου γράφοντες Περὶ ψυχῆς ἐπιγράφουσι),
[66315] Περὶ χυμῶν,
Περὶ χροῶν,
Περὶ τῶν διαφερόντων ῥυσμῶν,