[46] Ἔστι δὲ ἠθικὰ μὲν τάδε˙

Πυθαγόρης,
Περὶ τῆς τοῦ σοφοῦ διαθέσεως,
Περὶ τῶν ἐν Ἅιδου,
Τριτογένεια (τοῦτο δέ ἐστιν ὅτι τρία γίνεται ἐξ αὐτῆς, ἃ πάντα ἀνθρώπινα συνέχει),

Περὶ ἀνδραγαθίας ἢ περὶ ἀρετῆς,
Ἀμαλθείης κέρας,
Περὶ εὐθυμίης,
Ὑπομνημάτων ἠθικῶν˙ ἡ γὰρ Εὐεστὼ οὐχ εὑρίσκεται.
καὶ ταῦτα μὲν τὰ ἠθικά.

Φυσικὰ δὲ τάδε˙

Μέγας διάκοσμος (ὃν οἱ περὶ Θεόφραστον Λευκίππου φασὶν εἶναι),
Μικρὸς διάκοσμος,
Κοσμογραφίη,
Περὶ τῶν πλανήτων,Περὶ φύσεως πρῶτον,
Περὶ ἀνθρώπου φύσιος (ἢ Περὶ σαρκός), δεύτερον,
Περὶ νοῦ,
Περὶ αἰσθησίων (ταῦτά τινες ὅμου γράφοντες Περὶ ψυχῆς ἐπιγράφουσι),

Περὶ χυμῶν,
Περὶ χροῶν,

[46] Appartengono all'etica i seguenti scritti:

I. 1. Pitagora.
2. Della disposizione del sapiente.

3. Delle cose nell'Ade.

4. Tritogenia (così chiamata perché da essa derivano le tre cose che abbracciano tutte le umane). 142*
II. 1. Della probità dell'uomo o della virtù.

2. Il corno di Amaltea.

3. Della serenità dell'animo.

4. Commentari etici (ché l'opera Del benessere, Εὐεστώ
, non si trova).
Questi dunque sono gli scritti etici.

Appartengono alla fisica i seguenti scritti:

III. 1. La grande Cosmologia (Ordinamento dell'universo), che Teofrasto 143* e la sua scuola attribuiscono a Leucippo.
2. La piccola Cosmologia.

3. Cosmografia.

4. Dei pianeti.


IV. 1. Della natura, libro primo.

2. Della natura dell'uomo (o Della carne), libro secondo.

3. Della mente.

4. Dei sensi. (Alcuni raggruppano questi due libri in un solo che intitolano Dell'anima.)

V. 1. Dei sapori (succhi?).
2. Dei colori.