[23] Ὑπομνήματα ἐπιχειρηματικὰ γ´,
Προτάσεις περὶ ἀρετῆς α´ β´, ¹
Ενστάσεις α´,
Περὶ τῶν ποσαχῶς λεγομένων ἢ κατὰ πρόσθεσιν α´,
Περὶ παθῶν 〈ἢ περὶ〉 ὀργῆς α´,
Ἠθικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´,
Περὶ στοιχείων α´ β´ γ´,
Περὶ ἐπιστήμης α´,
Περὶ ἀρχῆς α´,
Διαιρέσεις ιζ´,
Διαιρετικὸν α´,
〈Περὶ〉 ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως α´ β´,
Περὶ κινήσεως α´,
Προτάσεις α
´,
Προτάσεις ἐριστικαὶ α´,
Συλλογισμοὶ α´,
Προτέρων ἀναλυτικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´,
Ἀναλυτικῶν ὑστέρων μεγάλων α´ β´,
Περὶ προβλημάτων α´,
Μεθοδικὰ α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Περὶ τοῦ βελτίονος α´,
Περὶ τῆς ἰδέας α´,
Ὅροι πρὸ τῶν τοπικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´,
Συλλογισμῶν α´ β´,
[23] Ὑπομνήματα ἐπιχειρηματικὰ γ´.
Προτάσεις περὶ ἀρετῆς α´ β´.
Ενστάσεις α´.
Περὶ τῶν ποσαχῶς λεγομένων ἢ κατὰ πρόσθεσιν α´.
Περὶ παθῶν 〈ἢ περὶ〉 ὀργῆς α´.
Ἠθικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´.
Περὶ στοιχείων α´ β´ γ´.
Περὶ ἐπιστήμης α´.
Περὶ ἀρχῆς α´.
Διαιρέσεις ιζ´.
Διαιρετικὸν α´.
〈Περὶ〉 ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως α´ β´.
Περὶ κινήσεως α´.
Προτάσεις α´
.
Προτάσεις ἐριστικαὶ α´.
Συλλογισμοὶ α´.
Προτέρων ἀναλυτικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´.
Ἀναλυτικῶν ὑστέρων μεγάλων α´ β´.
Περὶ προβλημάτων α´.
Μεθοδικὰ α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´.
Περὶ τοῦ βελτίονος α´.
Περὶ τῆς ἰδέας α´.
Ὅροι πρὸ τῶν τοπικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´.
Συλλογισμῶν α´ β´.

[23] Ὑπομνήματα ἐπιχειρηματικὰ γ´,
Προτάσεις περὶ ἀρετῆς α´ β´, ¹
Ενστάσεις α´,
[32110] Περὶ τῶν ποσαχῶς λεγομένων ἢ κατὰ πρόσθεσιν α´,
Περὶ παθῶν 〈α´〉,
〈Περὶ〉 ὀργῆς α´,
Ἠθικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´,
[32115] Περὶ στοιχείων α´ β´ γ´,
Περὶ ἐπιστήμης α´,
Περὶ ἀρχῆς α´,
Διαιρέσεις ιζ´,
Διαιρετικῶν α´,
[32120] 〈Περὶ〉 ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως α´ β´,
Προτάσεις [α´] περὶ κινήσεως α´,
Προτάσεις ἐριστικαὶ α´,
[3221] Συλλογισμοὶ α´,
Προτέρων ἀναλυτικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´,
Ἀναλυτικῶν ὑστέρων μεγάλων α´ β´,
Περὶ προβλημάτων α´,
[3225] Μεθοδικὰ α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Περὶ τοῦ βελτίονος α´,
Περὶ τῆς ἰδέας α´,
Ὅροι πρὸ τῶν τοπικῶν α´,
〈Τοπικῶν α´〉 β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´,
[32210] Συλλογισμῶν α´ β´,