[5] ἄλλοι δὲ διατρίβοντα ἐν ταῖς Ἀθήναις ἀκοῦσαι τὴν ναυαγίαν καὶ εἰπεῖν, "εὖ γε ποιεῖ ἡ τύχη προσελαύνουσα ἡμᾶς φιλοσοφίᾳ."

ἔνιοι δέ, διαθέμενον Ἀθήνησι τὰ φορτία, οὕτω τραπῆναι πρὸς φιλοσοφίαν.


Ἀνακάμπτων δὴ ἐν τῇ ποικίλῃ στοᾷ τῇ καὶ Πεισιανακτίῳ καλουμένῃ, ἀπὸ δὲ τῆς γραφῆς τῆς Πολυγνώτου ποικίλῃ, διετίθετο τοὺς λόγους, βουλόμενος καὶ τὸ χωρίον ἀπερίστατον ποιῆσαι. ἐπὶ γὰρ τῶν τριάκοντα τῶν πολιτῶν πρὸς τοῖς χιλίοις τετρακόσιοι ἀνῄρηντ' ἐν αὐτῷ. προσῄεσαν δὴ λοιπὸν ἀκούοντες αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο Στωικοὶ ἐκλήθησαν καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ ὁμοίως, πρότερον Ζηνώνειοι καλούμενοι, καθά φησι καὶ Ἐπίκουρος ἐν ἐπιστολαῖς
(Usener 198).  αὶ πρότερόν γε Στωικοὶ ἐκαλοῦντο οἱ διατρίβοντες ἐν αὐτῇ ποιηταί, καθά φησιν Ἐρατοσθένης ἐν ὀγδόῃ Περὶ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας, οἳ καὶ τὸν λόγον ἐπὶ πλεῖον ηὔξησαν.

[5] Ma altri dicono che Zenone già dimorasse in Atene, quando ebbe notizia del naufragio e che così avesse commentato: «Me beato, che la sorte fa approdare alla filosofia!»
Altri ancora sostengono che egli abbia prima venduto il carico ad Atene e che poi si sia volto alla filosofia.

Era solito tenere le sue lezioni passeggiando su e giù nel Portico Dipinto (
ἐν τῇ ποικίλῃ στοᾷ), Pecile, detto anche di Pisianatte, designato come dipinto (Pecile) per i quadri di Polignoto, 9* perché voleva evitare che vi assistessero i profani. 10* In questo luogo sotto la tirannide dei Trenta 11* era avvenuta la strage di mille e quattrocento cittadini ateniesi. Quelli che convenivano ad ascoltarlo - ed erano in gran numero - furono per questo chiamati Stoici; 12* così furono chiamati anche i suoi seguaci, che in un primo tempo erano detti Zenoniani, come attesta anche Epicuro nelle Epistole. Ma Eratostene nell'ottavo libro Sulla commedia antica attesta che ancor prima erano chiamati Stoici i poeti che là si trattenevano, i quali resero ancora più famoso il nome di stoico. 13*