[44] Ἀλεξάνδρου ποτὲ πέμψαντος ἐπιστολὴν πρὸς Ἀντίπατρον εἰς Ἀθήνας διά τινος Ἀθλίου, παρὼν ἔφη˙

ἄθλιος παρ' ἀθλίου δι' ἀθλίου πρὸς ἄθλιον.Περδίκκου ἀπειλήσαντος, εἰ μὴ ἔλθοι πρὸς αὐτόν, ἀποκτενεῖν, ἔφη, "οὐδὲν μέγα˙ καὶ γὰρ κάνθαρος καὶ φαλάγγιον τοῦτ' ἂν πράξειεν˙" ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον ἀπειλεῖν ἠξίου ὡς "εἰ καὶ χωρὶς ἐμοῦ ζήσαι, εὐδαιμόνως ζήσοιτο." ἐβόα πολλάκις λέγων τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ῥᾴδιον ὑπὸ τῶν θεῶν δεδόσθαι, ἀποκεκρύφθαι δ' αὐτὸν ζητούντων μελίπηκτα καὶ μύρα καὶ τὰ παραπλήσια.


ὅθεν πρὸς τὸν ὑπὸ τοῦ οἰκέτου ὑποδούμενον, "οὔπω," εἶπε, "μακάριος εἶ, ἂν μή σε καὶ ἀπομύξῃ˙ τοῦτο δ' ἔσται πηρωθέντι σοι τὰς χεῖρας."

[44] Una volta Diogene presente all'arrivo di una lettera da parte di Alessandro ad Antipatro in Atene per mezzo di un certo Athlios disse:

ἄθλιος παρ' ἀθλίου δι' ἀθλίου πρὸς ἄθλιον.

(un misero che discende da un misero per mezzo di un misero ad un misero).

Una volta Perdicca minacciò che se non fosse andato da lui, l'avrebbe ucciso. E Diogene: «Nulla di straordinario: anche uno scarafaggio e una tarantola saprebbero far questo». Egli invece si sarebbe aspettato piuttosto quest'altra minaccia: che sarebbe vissuto felicemente, anche lontano da Diogene. Andava gridando ripetutamente che gli dèi hanno concesso agli uomini facili mezzi di vita, ma anche tuttavia li hanno tolti dalla vista umana, perché essi cercano focacce con miele, unguenti e simili. Perciò ad un tale che si lasciava calzare dal servo, disse: «Non sei ancora felice se costui non ti soffia anche il naso: verrà la perfetta felicità, quando avrai perduto l'uso delle mani».