[39] ἐλθόντα δή φησιν (FGrH 508 F 14) αὐτὸν ἐκ τῆς ἀποδημίας ταπεινότατα διάγειν, ἅτε πᾶσαν τὴν οὐσίαν καταναλωκότα˙ τρέφεσθαί τε διὰ τὴν ἀπορίαν ἀπὸ τἀδελφοῦ Δαμάσου. ὡς δὲ προειπών τινα τῶν μελλόντων εὐδοκίμησε, λοιπὸν ἐνθέου δόξης παρὰ τοῖς πλείστοις ἠξιώθη.

νόμου δ' ὄντος τὸν ἀναλώσαντα τὴν πατρῴαν οὐσίαν μὴ ἀξιοῦσθαι ταφῆς ἐν τῇ πατρίδι, φησὶν ὁ Ἀντισθένης συνέντα, μὴ ὑπεύθυνος γενηθείη πρός τινων φθονούντων καὶ συκοφαντούντων, ἀναγνῶναι αὐτοῖς τὸν Μέγαν διάκοσμον, ὃς ἁπάντων αὐτοῦ τῶν συγγραμμάτων προέχει˙ καὶ πεντακοσίοις ταλάντοις τιμηθῆναι˙ μὴ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ χαλκαῖς εἰκόσι˙ καὶ τελευτήσαντα αὐτὸν δημοσίᾳ ταφῆναι, βιώσαντα ὑπὲρ τὰ ἑκατὸν ἔτη.

[39] Lo stesso Antistene racconta che Democrito, tornato dai suoi viaggi, aveva un tenore di vita molto umile e modesto, perché aveva consumato tutto il patrimonio, e che, a causa della sua povertà, era sostentato dal fratello Damaso. Si acquistò fama per aver predetto alcuni eventi futuri e perciò fu ritenuto degno dai più di onori divini. Vi era una legge per cui chi aveva consumato i beni paterni non poteva essere seppellito in patria. Narra Antistene 124* che Democrito, resosi conto della sua posizione, per sottrarsi a certi invidiosi e a sicofanti senza scrupolo, lesse ai cittadini la Grande Cosmologia, la più eminente di tutte le sue opere, e fu onorato con cinquecento talenti, non solo, ma anche con statue di bronzo e, quando morì, fu sepolto a spese dello Stato, dopo aver vissuto oltre cento anni.