[39] Τριμερῆ φασιν εἶναι τὸν κατὰ φιλοσοφίαν λόγον˙ εἶναι γὰρ αὐτοῦ τὸ μέν τι φυσικόν, τὸ δὲ ἠθικόν, τὸ δὲ λογικόν. οὕτω δὲ πρῶτος διεῖλε Ζήνων ὁ Κιτιεὺς ἐν τῷ Περὶ λόγου καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ α´ Περὶ λόγου καὶ ἐν τῷ α´ τῶν Φυσικῶν καὶ Ἀπολλόδωρος ὁ ἔφηλος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Εἰς τὰ δόγματα εἰσαγωγῶν καὶ Εὔδρομος ἐν τῇ Ἠθικῇ στοιχειώσει καὶ Διογένης ὁ Βαβυλώνιος καὶ Ποσειδώνιος.

Ταῦτα δὲ τὰ μέρη ὁ μὲν Ἀπολλόδωρος τόπους καλεῖ, ὁ δὲ Χρύσιππος καὶ Εὔδρομος εἴδη, ἄλλοι γένη.

[39] Gli Stoici dividono la filosofia in tre parti: Fisica, Etica, Logica. Questa distinzione fece per primo Zenone di Cizio nel libro Sulla Logica (Περὶ λόγου), poi Crisippo nel primo libro Sulla Logica e nel primo libro Sulla Fisica e Apollodoro l'Efelo 87* nel primo libro dell'Introduzione alla dottrina ed Eudromo nell'Esposizione dei principi elementari di Etica e Diogene di Babilonia e Posidonio.
Queste parti Apollodoro chiama luoghi
(τόποι), Crisippo ed Eudromo specie (εἴδη), altri chiamano generi (γένη).