[39] ὁμοίως καὶ πρὸς τὸν εἰπόντα ὅτι κίνησις οὐκ ἔστιν, ἀναστὰς περιεπάτει. πρὸς τὸν λέγοντα περὶ τῶν μετεώρων, "ποσταῖος," ἔφη, "πάρει ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ;" ἀνθρώπου μοχθηροῦ ἐπιγράψαντος ἐπὶ τὴν οἰκίαν, "μηδὲν εἰσίτω κακόν," "ὁ οὖν κύριος," ἔφη, "τῆς οἰκίας ποῦ εἰσέλθῃ;"

τῷ μύρῳ τοὺς πόδας ἀλειψάμενος ἔφη ἀπὸ μὲν τῆς κεφαλῆς εἰς τὸν ἀέρα ἀπιέναι τὸ μύρον, ἀπὸ δὲ τῶν ποδῶν εἰς τὴν ὄσφρησιν. ἀξιούντων Ἀθηναίων μυηθῆναι αὐτὸν καὶ λεγόντων ὡς ἐν ᾅδου προεδρίας οἱ μεμυημένοι τυγχάνουσι, "γελοῖον," ἔφη, "εἰ Ἀγησίλαος μὲν καὶ Ἐπαμεινώνδας ἐν τῷ βορβόρῳ διάξουσιν, εὐτελεῖς δέ τινες μεμυημένοι ἐν ταῖς μακάρων νήσοις ἔσονται."

[39] In modo simile rispose ad un tale che sosteneva che non esiste il movimento: si alzò e si pose a camminare. Ad un altro che discorreva di fenomeni celesti, replicò: «Da quanti giorni sei venuto giù dal cielo?» Un furfante 76* aveva scritto sulla sua porta «Non entri il male». E Diogene: «E il padrone di casa per dove mai entra?»
Spalmandosi di unguento i piedi, diceva che dalla testa l'unguento passava nell'aria, dai piedi nelle narici. Pregandolo gli Ateniesi perché diventasse iniziato e ripetendogli che gli iniziati ottengono nell'Ade un luogo privilegiato, Diogene disse: «Sarebbe ridicolo se Agesilao ed Epaminonda dimoreranno nel brago e persone di nessun conto, ma iniziate, vivranno nelle isole dei beati».