[35] Γεγόνασι δὲ Ζήνωνες ὀκτώ˙ πρῶτος ὁ Ἐλεάτης, περὶ οὗ λέξομεν˙ δεύτερος αὐτὸς οὗτος˙ τρίτος Ῥόδιος, τὴν ἐντόπιον γεγραφὼς ἱστορίαν ἑνιαίαν˙ τέταρτος ἱστορικός, τὴν Πύρρου γεγραφὼς στρατείαν εἰς Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν, ἀλλὰ καὶ ἐπιτομὴν τῶν πεπραγμένων Ῥωμαίοις τε καὶ Καρχηδονίοις˙ πέμπτος Χρυσίππου μαθητής, βιβλία μὲν ὀλίγα γεγραφώς, μαθητὰς δὲ πλείστους καταλελοιπώς˙ ἕκτος ἰατρὸς Ἡροφίλειος, νοῆσαι μὲν ἱκανός, γράψαι δ' ἄτονος˙ ἕβδομος γραμματικός, οὗ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ ἐπιγράμματα φέρεται˙ ὄγδοος Σιδώνιος τὸ γένος, φιλόσοφος Ἐπικούρειος καὶ νοῆσαι καὶ ἑρμηνεῦσαι σαφής. [35] Γεγόνασι δὲ Ζήνωνες ὀκτώ˙ πρῶτος ὁ Ἐλεάτης, περὶ οὗ λέξομεν˙ δεύτερος αὐτὸς οὗτος˙ τρίτος Ῥόδιος, τὴν ἐντόπιον γεγραφὼς ἱστορίαν ἑνιαίαν˙ τέταρτος ἱστορικός, τὴν Πύρρου γεγραφὼς στρατείαν εἰς Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν, ἀλλὰ καὶ ἐπιτομὴν τῶν πεπραγμένων Ῥωμαίοις τε καὶ Καρχηδονίοις˙ πέμπτος Χρυσίππου μαθητής, βιβλία μὲν ὀλίγα γεγραφώς, μαθητὰς δὲ πλείστους καταλελοιπώς˙ ἕκτος ἰατρὸς Ἡροφίλειος, νοῆσαι μὲν ἱκανός, γράψαι δ' ἄτονος˙ ἕβδομος γραμματικός, οὗ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ ἐπιγράμματα φέρεται˙ ὄγδοος Σιδώνιος τὸ γένος, φιλόσοφος Ἐπικούρειος καὶ νοῆσαι καὶ ἑρμηνεῦσαι σαφής. [35] [46615] Γεγόνασι δὲ Ζήνωνες ὀκτώ˙ πρῶτος ὁ Ἐλεάτης, περὶ οὗ λέξομεν˙ δεύτερος αὐτὸς οὗτος˙ τρίτος Ῥόδιος, τὴν ἐντόπιον γεγραφὼς ἱστορίαν ἑνιαίαν˙ τέταρτος ἱστορικός, τὴν Πύρρου γεγραφὼς στρατείαν εἰς Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν, ἀλλὰ καὶ ἐπιτομὴν τῶν πεπραγμένων Ῥωμαίοις καὶ [46620] Καρχηδονίοις˙ πέμπτος Χρυσίππου μαθητής, βιβλία μὲν [4671] ὀλίγα γεγραφώς, μαθητὰς δὲ πλείστους καταλελοιπώς˙ ἕκτος ἰατρὸς Ἡροφίλειος, νοῆσαι μὲν ἱκανός, γράψαι ἄτονος˙ ἕβδομος γραμματικός, οὗ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ ἐπιγράμματα φέρεται˙ ὄγδοος Σιδώνιος τὸ γένος, φιλόσοφος [4675] Ἐπικούρειος καὶ νοῆσαι καὶ ἑρμηνεῦσαι σαφής.