[33] Εἶναι δὲ τὸν τοῦ ἡλίου κύκλον ἐξώτατον, τὸν δὲ τῆς σελήνης προσγειότατον, τῶν ἄλλων μεταξὺ τούτων ὄντων. καὶ πάντα μὲν τὰ ἄστρα πυροῦσθαι διὰ τὸ τάχος τῆς φορᾶς, τὸν δ' ἥλιον καὶ ὑπὸ τῶν ἀστέρων ἐκπυροῦσθαι˙ τὴν δὲ σελήνην τοῦ πυρὸς ὀλίγον μεταλαμβάνειν.

ἐκλείπειν δ' ἥλιον καὶ σελήνην 〈τὴν δὲ λόξωσιν τοῦ ζῳδιακοῦ γενέσθαι〉 τῷ κεκλίσθαι τὴν γῆν πρὸς μεσημβρίαν˙ τὰ δὲ πρὸς ἄρκτῳ ἀεί τε νίφεσθαι καὶ κατάψυχρα εἶναι καὶ πήγνυσθαι. καὶ τὸν μὲν ἥλιον ἐκλείπειν σπανίως, τὴν δὲ σελήνην συνεχῶς, διὰ τὸ ἀνίσους εἶναι τοὺς κύκλους αὐτῶν. εἶναί τε ὥσπερ γενέσεις κόσμου, οὕτω καὶ αὐξήσεις καὶ φθίσεις καὶ φθοράς, κατά τινα ἀνάγκην, ἣν ὁποία ἐστὶν οὐ διασαφεῖ.

[33] L'orbita del sole è la più esterna, quella della luna è la più vicina alla terra; le orbite degli altri corpi celesti sono nel mezzo di queste due. E tutti gli astri s'incendiano per la velocità del movimento; l'incendio del sole è alimentato anche dagli astri. La luna riceve a sua volta una parte esigua di fuoco.
Il sole e la luna s'eclissano; ... l'obliquità dello zodiaco è dovuta103* all'inclinazione della terra verso sud; le regioni del nord sono sempre coperte di neve e sono molto fredde e ghiacciate. Il sole si eclissa raramente, la luna continuamente, perché le loro orbite sono diseguali. Come il mondo nasce, così anche cresce, decade e perisce conformemente ad una necessità, la cui peculiarità egli non chiarisce.