[4] ἔσχε δ' ἀδελφοὺς Ἀδείμαντον καὶ Γλαύκωνα καὶ ἀδελφὴν Πωτώνην, ἐξ ἧς ἦν Σπεύσιππος. Καὶ ἐπαιδεύθη μὲν γράμματα παρὰ Διονυσίῳ, οὗ καὶ μνημονεύει ἐν τοῖς Ἀντερασταῖς (Amat. 132a). ἐγυμνάσατο δὲ παρὰ Ἀρίστωνι τῷ Ἀργείῳ παλαιστῇ˙ ἀφ' οὗ καὶ Πλάτων διὰ τὴν εὐεξίαν μετωνομάσθη, πρότερον Ἀριστοκλῆς ἀπὸ τοῦ πάππου καλούμενος [ὄνομα], καθά φησιν Ἀλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς (FGrH 273 F 88). ἔνιοι δὲ διὰ τὴν πλατύτητα τῆς ἑρμηνείας οὕτως ὀνομασθῆναι˙ ἢ ὅτι πλατὺς ἦν τὸ μέτωπον, ὥς φησι Νεάνθης (FGrH 84 F 21). εἰσὶ δ' οἳ καὶ παλαῖσαί φασιν αὐτὸν Ἰσθμοῖ, καθὰ καὶ Δικαίαρχος ἐν πρώτῳ Περὶ βίων (Wehrli I, fg. 40), [4] Ebbe fratelli Adimanto e Glaucone e la sorella Potone, da cui nacque Speusippo. Ebbe la prima istruzione da Dionisio, di cui si ricorda anche nei Rivali d'amore. 14* Aristone lottatore argivo fu il suo maestro di ginnastica, da cui prese il nome di Platone per il suo vigore fisico; prima si chiamava Aristocle dal nome del nonno, come dice Alessandro nelle Successioni dei filosofi. 15* Sostengono altri che egli prese il nome di Platone per l'ampiezza del suo stile: o perché vasta era la sua fronte, come dice Neante. 16* Vi è pure chi dice come Dicearco nel primo libro Delle vite 17*che egli abbia partecipato alle gare di lotta all'Istmo,