II O 7

II O 7 DIOG. LAERT. II 105:
διάδοχος δ' αὐτοῦ [scil. Phaedonis: cf. III A 1] Πλείσταινος Ἠλεῖος [cf. III B 1], καὶ τρίτοι ἀπ' αὐτοῦ οἱ περὶ Μενέδημον [cf. III F 1] καὶ Ἀσκληπιάδην τὸν Φλιάσιον [cf. III G 1], μετάγοντες ἀπὸ Στίλπωνος.
DIOG. LAERT. II 125-6:
πεμφθεὶς δὲ φρουρὸς ὁ Μενέδημος [cf. III F 1] ὑπὸ τῶν Ἐρετριέων εἰς Μέγαρα ἀνῆλθεν εἰς Ἀκαδήμειαν πρὸς Πλάτωνα, καὶ θηραθεὶς κατέλιπε τὴν στρατείαν. (126) Ἀσκληπιάδου δὲ τοῦ Φλιασίου περισπάσαντος αὐτὸν ἐγένετο ἐν Μεγάροις παρὰ Στίλπωνα, οὗπερ ἀμφότεροι διήκουσαν.
DIOG. LAERT. II 134:
τῶν δὲ διδασκάλων τοὺς περὶ Πλάτωνα καὶ Ξενοκράτην, ἔτι τε Παραιβάτην τὸν Κυρηναῖον [cf. IV D 1] κατεφρόνει [scil. Menedemus: cf. III F 12], Στίλπωνα δ' ἐτεθαυμάκει˙ καί ποτε ἐρωτηθεὶς περὶ αὐτοῦ ἄλλο μὲν οὐδὲν εἶπε πλὴν ὅτι ἐλευθέριος.