[29] Ἀθηναῖοι δ' ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ Κεραμεικῷ καὶ ψηφίσμασι τοῖς προειρημένοις ἐτίμησαν, τὴν ἀρετὴν αὐτῷ προσμαρτυροῦντες. καὶ Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος ἐποίησεν οὕτως˙ (App. Anth. III. 104)

τῆνος ὅδε Ζήνων Κιτίῳ φίλος, ὅς ποτ' Ὄλυμπον
ἔδραμεν, οὐκ Ὄσσῃ Πήλιον ἀνθέμενος,
οὐδὲ τά γ' Ἡρακλῆος ἀέθλεε˙ τὰν δέ ποτ' ἄστρα
ἀτραπιτὸν μούνας εὗρε σαοφροσύνας.

[29] Gli Ateniesi lo seppellirono nel Ceramico e l'onorarono con i predetti decreti, aggiungendo una testimonianza alla sua virtù. 61* E Antipatro di Sidone compose per lui questo epigramma: 62*


Qui giace il celebre Zenone, caro a Cizio, che or ora scalò l'Olimpo senza congiungere il Pelio all'Ossa e senza compiere le fatiche di Eracle, ma rinvenne nella sola moderazione il sentiero che conduce alle stelle.