[14] καὶ ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς (fg. 95 Us.) ἀντὶ τοῦ Εὖ πράττειν, Χαίρειν καὶ Σπουδαίως ζῆν. Ἀρίστων δέ φησιν ἐν τῷ Ἐπικούρου βίῳ (Wehrli VI, fg. 32) τὸν Κανόνα γράψαι αὐτὸν ἐκ τοῦ Ναυσιφάνους Τρίποδος, οὗ καὶ ἀκοῦσαί φησιν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ Παμφίλου τοῦ Πλατωνικοῦ ἐν Σάμῳ. ἄρξασθαί τε φιλοσοφεῖν ἐτῶν ὑπάρχοντα δυοκαίδεκα, ἀφηγήσασθαι δὲ τῆς σχολῆς ἐτῶν ὄντα δύο πρὸς τοῖς τριάκοντα.


Ἐγεννήθη δέ, φησὶν Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς
(FGrH 244 F 42), κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τῆς ἐνάτης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος ἐπὶ Σωσιγένους ἄρχοντος μηνὸς Γαμηλιῶνος ἑβδόμῃ, ἔτεσιν ὕστερον τῆς Πλάτωνος τελευτῆς ἑπτά.

[14] La particolarità del suo stile epistolare è costituita dalla sostituzione di 'salve' e 'vivi da bravo' alla consueta formula 'sta bene'. 38* Aristone, 39* nella Vita di Epicuro, afferma che Epicuro attinse la materia del suo Canone dal Tripode di Nausifane, e che fu discepolo non solo di Nausifane, 40* ma anche del platonico Panfilo in Samo, ed infine che iniziò lo studio della filosofia a dodici anni ed inaugurò il suo insegnamento a trentadue anni.
Secondo la Cronologia di Apollodoro, 41* nacque nel terzo anno della CIX Olimpiade, 42* arconte Sosigene, nel settimo giorno del mese Gamelione, 43* sette anni dopo la morte di Platone. 44*