[25] ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ὑγιάναντα διακούειν Πολέμωνος, ἐφ' ᾧ καὶ μάλιστα θαυμασθῆναι. λέγεται δὲ καὶ τὴν οὐσίαν καταλιπεῖν Ἀρκεσιλάῳ, ταλάντων οὖσαν δυοκαίδεκα. καὶ ἐρωτηθέντα πρὸς αὐτοῦ ποῦ βούλεται ταφῆναι, εἰπεῖν (N 2, Adesp. 281)˙


ἐν γῆς φίλης ὄχθοισι κρυφθῆναι καλόν.

λέγεται δὲ καὶ ποιήματα γράψαι καὶ ἐν τῇ πατρίδι ἐπὶ τῷ τῆς Ἀθηνᾶς ἱερῷ σφραγισάμενος αὐτὰ θεῖναι. καί φησι Θεαίτητος ὁ ποιητὴς περὶ αὐτοῦ οὑτωσί (App. Anth. II. 28)˙

ἥνδανεν ἀνθρώποις, ὁ δ' ἐπὶ πλέον ἥνδανε Μούσαις
Κράντωρ, καὶ γήρως ἤλυθεν οὔτι πρόσω.
γῆ, σὺ δὲ τεθνεῶτα τὸν ἱερὸν ἄνδρ' ὑπόδεξαι˙
ἦ ῥ' ὅ γε καὶ κεῖθι ζώει ἐν εὐθαλίῃ.

[25] Tuttavia quando guarì riprese ad ascoltare le lezioni di Polemone e per questo fu ammirato moltissimo. Si racconta che abbia lasciato ad Arcesilao il suo patrimonio, del valore di dodici talenti. E quando Arcesilao gli domandò dove volesse essere seppellito, rispose: 52*

È bello riposare nel grembo della patria terra.

Si narra anche che scrisse poesie e che le depositò 53* sigillate nel tempio di Atena, nella sua patria. Il poeta Teeteto così scrisse di lui: 54*


Piaceva agli uomini, ma ancor più alle Muse Crantore, né giunse a vecchiezza. Tu, o terra, accogli morto il sacro uomo; e possa vivere in quiete e in abbondanza anche sotto terra.