[24] ἐν συμποσίῳ κατακείμενος σιγῇ τὴν αἰτίαν ἠρωτήθη˙ ἔφη οὖν τῷ ἐγκαλέσαντι ἀπαγγεῖλαι πρὸς τὸν βασιλέα ὅτι παρῆν τις σιωπᾶν ἐπιστάμενος˙ ἦσαν δὲ οἱ ἐρωτήσαντες παρὰ Πτολεμαίου πρέσβεις ἀφικόμενοι καὶ βουλόμενοι μαθεῖν τί εἴποιεν παρ' αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα.


ἐρωτηθεὶς πῶς ἔχει πρὸς λοιδορίαν, "καθάπερ," εἶπεν, "εἰ πρεσβευτὴς ἀναπόκριτος ἀποστέλλοιτο." φησὶ δ' Ἀπολλώνιος ὁ Τύριος, ἕλκοντος αὐτὸν Κράτητος τοῦ ἱματίου ἀπὸ Στίλπωνος, εἰπεῖν, "ὦ Κράτης, λαβὴ φιλοσόφων ἐστὶν ἐπιδέξιος ἡ διὰ τῶν ὤτων˙ πείσας οὖν ἕλκε τούτων˙ εἰ δέ με βιάζῃ, τὸ μὲν σῶμα παρὰ σοὶ ἔσται, ἡ δὲ ψυχὴ παρὰ Στίλπωνι."

[24] Sedendo silenzioso in un convito gli fu chiesta la ragione del suo silenzio ed egli rispose a chi gli aveva mosso l'appunto di annunziare al re che era presente uno 50* che sapeva tacere. Quelli che gli avevano rivolto la domanda erano venuti ambasciatori da parte di Tolemeo e volevano sapere che cosa dovevano riferire al re dalla parte di lui.
Interrogato come si comportasse verso la maldicenza, rispose: «Come un ambasciatore rimandato senza risposta».
Apollonio di Tiro tramanda questo aneddoto: a Cratete che cercava di trarlo via da Stilpone 51* tirandolo per il mantello, Zenone disse: «O Cratete, vi è un mezzo eccellente di cui dispongono i filosofi: attaccarsi alle orecchie altrui. Persuadimi dunque e portami via; ma se mi trai via a forza, il corpo sarà da te, l'anima rimarrà da Stilpone».