[21] Ἔτι δὲ πρὸ ὀλίγου καὶ ἐκλεκτική τις αἵρεσις εἰσήχθη ὑπὸ Ποτάμωνος τοῦ Ἀλεξανδρέως, ἐκλεξαμένου τὰ ἀρέσκοντα ἐξ ἑκάστης τῶν αἱρέσεων. ἀρέσκει δ' αὐτῷ, καθά φησιν ἐν τῇ στοιχειώσει, κριτήρια τῆς ἀληθείας εἶναι˙ τὸ μὲν ὡς ὑφ' οὗ γίνεται ἡ κρίσις, τουτέστι τὸ ἡγεμονικόν˙ τὸ δὲ ὡς δι' οὗ, οἷον τὴν ἀκριβεστάτην φαντασίαν. ἀρχάς τε τῶν ὅλων τήν τε ὕλην καὶ τὸ ποιοῦν, ποιότητά τε καὶ τόπον˙ ἐξ οὗ γὰρ καὶ ὑφ' οὗ καὶ ποίως καὶ ἐν ᾧ. τέλος δὲ εἶναι ἐφ' ὃ πάντα ἀναφέρεται, ζωὴν κατὰ πᾶσαν ἀρετὴν τελείαν, οὐκ ἄνευ τῶν τοῦ σώματος κατὰ φύσιν καὶ τῶν ἐκτός.

Λεκτέον δὲ περὶ αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν, καὶ πρῶτόν γε περὶ Θαλοῦ.

[21] Ma ancora poco tempo prima una scuola Eclettica fu fondata da Potamone Alessandrino, il quale scelse da ciascuna scuola le massime che gli piacquero. Come dichiara negli Elementi di filosofia 70* egli accetta questi criteri di verità: un primo dal quale si forma un giudizio, cioè il principio fondamentale dell'anima; un secondo per il quale, come la più esatta rappresentazione (φαντασία). Princìpi dell'universo sono la materia e la causa efficiente, la qualità ed il luogo; cioè donde, da chi, in che modo, 71* in che. Il fine a cui tutte le cose cospirano è la vita perfetta in tutte le virtù, non escluse quelle fisiche naturali e quelle esteriori.
Veniamo ora ai singoli filosofi, e, prima di tutti, a Talete.