Κεφ. γ'.

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ

[21] Ξενοφάνους δὲ διήκουσε Παρμενίδης Πύρητος Ἐλεάτης -τοῦτον Θεόφραστος ἐν τῇ Ἐπιτομῇ (Phys. Op. fg. 6a Diels) Ἀναξιμάνδρου φησὶν ἀκοῦσαι-. ὅμως δ' οὖν ἀκούσας καὶ Ξενοφάνους οὐκ ἠκολούθησεν αὐτῷ.
ἐκοινώνησε δὲ καὶ Ἀμεινίᾳ Διοχαίτα τῷ Πυθαγορικῷ, ὡς ἔφη Σωτίων, ἀνδρὶ πένητι μέν, καλῷ δὲ καὶ ἀγαθῷ. ᾧ καὶ μᾶλλον ἠκολούθησε καὶ ἀποθανόντος ἡρῷον ἱδρύσατο γένους τε ὑπάρχων λαμπροῦ καὶ πλούτου, καὶ ὑπ' Ἀμεινίου ἀλλ' οὐχ ὑπὸ Ξενοφάνους εἰς ἡσυχίαν προετράπη.

Πρῶτος δ' οὗτος τὴν γῆν ἀπέφαινε σφαιροειδῆ καὶ ἐν μέσῳ κεῖσθαι. δύο τε εἶναι στοιχεῖα, πῦρ καὶ γῆν, καὶ τὸ μὲν δημιουργοῦ τάξιν ἔχειν, τὴν δ' ὕλης.

Capitolo III

PARMENIDE

[21] Parmenide, figlio di Pirete, nato ad Elea, fu uditore di Senofane (questo, secondo l'Epitome di Teofrasto, 60* fu alunno di Anassimandro). Tuttavia, se pure fu alunno di Senofane, non fu suo seguace.
Secondo Sozione, ebbe rapporti col pitagorico Aminia, figlio di Diocheta, 61* uomo povero, ma probo e onesto. Parmenide tanto più lo seguì e alla sua morte gli innalzò un sacello come ad un eroe. Parmenide, infatti, discendeva da splendido casato ed era ricco, e fu avviato alla tranquillità della vita teoretica da Aminia, non da Senofane.

Fu il primo a dichiarare che la terra è sferica ed è posta al centro dell'universo. Due sono gli elementi, fuoco e terra: il fuoco equivale ad un demiurgo, la terra alla materia.