[20] Ἔφη δὲ καὶ τὰ πολλὰ ἥσσω νοῦ εἶναι. καὶ τοῖς τυράννοις ἐντυγχάνειν ἢ ὡς ἥκιστα ἢ ὡς ἥδιστα. Ἐμπεδοκλέους δὲ εἰπόντος αὐτῷ ὅτι ἀνεύρετός ἐστιν ὁ σοφός, "εἰκότως," ἔφη˙ "σοφὸν γὰρ εἶναι δεῖ τὸν ἐπιγνωσόμενον τὸν σοφόν."


φησὶ δὲ Σωτίων πρῶτον αὐτὸν εἰπεῖν ἀκατάληπτα εἶναι τὰ πάντα, πλανώμενος.


Ἐποίησε δὲ καὶ Κολοφῶνος κτίσιν καὶ τὸν εἰς Ἐλέαν τῆς Ἰταλίας ἀποικισμὸν ἔπη δισχίλια. καὶ ἤκμαζε κατὰ τὴν ἑξηκοστὴν Ὀλυμπιάδα. φησὶ δὲ Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς ἐν τῷ Περὶ γήρως
(Wehrli IV, fg. 83) καὶ Παναίτιος ὁ Στωικὸς ἐν τῷ Περὶ εὐθυμίας (fg. 17 Fowler) ταῖς ἰδίαις χερσὶ θάψαι τοὺς υἱεῖς αὐτόν, καθάπερ καὶ Ἀναξαγόραν.

δοκεῖ δὲ πεπρᾶσθαι ὑπὸ 〈καὶ λελύσθαι ὑπὸ〉 τῶν Πυθαγορικῶν Παρμενίσκου καὶ Ὀρεστάδου, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν Ἀπομνημονευμάτων πρώτῳ (FHG III. 577).

γέγονε δὲ καὶ ἄλλος Ξενοφάνης Λέσβιος ποιητὴς ἰάμβων.
Καὶ οὗτοι μὲν οἱ σποράδην.

[20] Egli affermava che la molteplicità delle cose è subordinata all'intelligenza. E, per quel che riguarda gli incontri con i tiranni, diceva che essi devono essere o rarissimi o piacevolissimi. E, quando Empedocle gli fece osservare che è impossibile trovare un uomo sapiente, egli rispose: «È naturale, perché bisogna che sia sapiente chi vuol riconoscere un sapiente».
Sozione afferma (ma è in errore) che Senofane per primo affermò che tutte le cose sono inconoscibili.

Compose anche La fondazione di Colofone 51* e La colonizzazione di Elea d'Italia, duemila versi in tutto. 52* Fiorì nella LX Olimpiade. 53* Demetrio Falereo 54* nel suo libro Della vecchiaia e lo stoico Panezio 55* nel libro Sulla serenità dell'animo attestano che egli seppellì i figli con le proprie mani, come Anassagora. 56*
Si crede, secondo quanto afferma Favorino 57* nel primo libro delle Memorie, che egli fu venduto come schiavo
e fu riscattato dai58* pitagorici Parmenisco e Orestade.
Vi fu anche un altro Senofane, di Lesbo, poeta giambico.

E questi furono i filosofi così detti 'sporadici'. 59*