[19] Πρὸς δὲ τὸν ὀψοφάγον μηδὲν τοῖς συμβιωταῖς καταλιπόντα, παρατεθέντος ποτὲ μεγάλου ἰχθύος, ἄρας οἷός τ' ἦν κατεσθίειν˙ ἐμβλέψαντι δέ, "τί οὖν," ἔφη, "τοὺς συμβιωτὰς οἴει πάσχειν καθ' ἡμέραν, εἰ σὺ μὴ δύνασαι ἐνεγκεῖν τὴν ἐμὴν ὀψοφαγίαν;" μειρακίου δὲ περιεργότερον παρὰ τὴν ἡλικίαν ἐρωτῶντος ζήτημά τι, προσήγαγε πρὸς κάτοπτρον καὶ ἐκέλευσεν ἐμβλέψαι˙ ἔπειτ' ἠρώτησεν εἰ δοκεῖ αὐτῷ ἁρμόττοντα εἶναι ὄψει τοιαύτῃ τοιαῦτα ζητήματα.πρὸς δὲ τὸν φάσκοντα ὡς τὰ πολλὰ αὐτῷ Ἀντισθένης οὐκ ἀρέσκοι, χρείαν Σοφοκλέους προενεγκάμενος ἠρώτησεν εἴ τινα καὶ καλὰ ἔχειν αὐτῷ δοκεῖ˙ τοῦ δ' οὐκ εἰδέναι φήσαντος, "εἶτ' οὐκ αἰσχύνῃ," ἔφη, "εἰ μέν τι κακὸν ἦν εἰρημένον ὑπ' Ἀντισθένους, τοῦτ' ἐκλεγόμενος καὶ μνημονεύων, εἰ δέ τι καλόν, οὐδ' ἐπιβαλλόμενος κατέχειν;"

[19] V'era un ghiottone che non lasciava mai nulla ai suoi compagni di tavola. Una volta venne servito un grosso pesce e Zenone lo afferrò tutto per sé, come se volesse mangiarlo lui solo. L'altro lo guardò stupito, e Zenone: «Che cosa credi che sentano i tuoi compagni giorno per giorno, se tu non riesci a tollerare la mia ingordigia per un giorno solo?» Un giovinetto gli sottopose una volta una questione più curiosa di quel che la sua età richiedesse; Zenone lo fece avvicinare ad uno specchio e gli ordinò di guardar dentro, chiedendogli poi a sua volta se siffatte questioni gli sembrassero adatte alla sua faccia. 40*
Ad un tale che diceva che c'erano molte cose in Antistene che non gli piacevano, Zenone citò il breve saggio di Antistene su Sofocle e gli chiese se a suo parere contenesse qualcosa di buono. L'altro rispose: «Non saprei», e Zenone: «Dovresti veramente vergognarti, perché se Antistene si è lasciato sfuggire qualcosa di insoddisfacente, ti ci butti sopra e lo tieni bene a mente, ma quel che c'è di buono non cerchi neppure minimamente di ritenerlo».