[19] ἐντεῦθεν ἀγανακτήσας ὁ τύραννος πρῶτον μὲν ἀνελεῖν ὥρμησεν αὐτόν˙ εἶτα παρακληθεὶς ὑπὸ Δίωνος καὶ Ἀριστομένους τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησε, παρέδωκε δὲ αὐτὸν Πόλλιδι τῷ Λακεδαιμονίῳ κατὰ καιρὸν διὰ πρεσβείαν ἀφιγμένῳ ὥστε ἀποδόσθαι. κἀκεῖνος ἀγαγὼν αὐτὸν εἰς Αἴγιναν ἐπίπρασκεν˙ ὅτε καὶ Χάρμανδρος Χαρμανδρίδου ἐγράψατο αὐτῷ δίκην θανάτου κατὰ τὸν παρ' αὐτοῖς τεθέντα νόμον, τὸν ἐπιβάντα Ἀθηναίων τῇ νήσῳ ἄκριτον ἀποθνῄσκειν. ἦν δ' αὐτὸς ὁ θεὶς τὸν νόμον, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῇ ἱστορίᾳ (FHG III. 581). εἰπόντος δέ τινος, ἀλλὰ κατὰ παιδιάν, φιλόσοφον εἶναι τὸν ἐπιβάντα, ἀπέλυσαν.


ἔνιοι δέ φασι παραχθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ τηρούμενον μηδ' ὁτιοῦν φθέγξασθαι, ἑτοίμως δὲ ἐκδέξασθαι τὸ συμβαῖνον˙ οἱ δὲ ἀποκτεῖναι μὲν αὐτὸν οὐ διέγνωσαν, πωλεῖν δὲ ἔκριναν τῷ τρόπῳ τῶν αἰχμαλώτων.

[19] Lì per lì queste parole irritarono il tiranno a tal punto che ebbe volontà di sopprimerlo; successivamente intervennero Dione ed Aristomene ed egli non attuò quel disegno, ma consegnò il filosofo allo spartano Pollide che era giunto in quel tempo quale ambasciatore, perché lo vendesse come schiavo. E quello lo condusse in Egina e lo vendeva. Allora Carmandro, figlio di Carmandride, lo condannò a morte secondo la legge in vigore presso di loro: che chi degli Ateniesi avesse posto piede nell'isola fosse messo a morte senza processo. Ed era egli stesso che aveva promulgato quella legge, come dice Favorino nella Storia Varia. 52* Ci fu uno che disse - ma per celia - che era un filosofo chi aveva messo piede nell'isola: così lo prosciolsero.
Secondo altri, Platone fu condotto nell'assemblea ed era osservato, e non disse nemmeno una parola, pronto ad accettare qualsiasi verdetto: essi non decretarono la sua morte, ma decisero di venderlo come se fosse un prigioniero di guerra.