[18] Περὶ οἴνου χρήσεως ἢ περὶ μέθης ἢ περὶ τοῦ Κύκλωπος,
Περὶ Κίρκης,
Περὶ Ἀμφιαράου,
Περὶ τοῦ Ὀδυσσέως καὶ Πηνελόπης,
Περὶ τοῦ κυνός.

Τόμος δέκατος ἐν ᾧ

Ἡρακλῆς ἢ Μίδας,
Ἡρακλῆς ἢ περὶ φρονήσεως ἢ ἰσχύος,
Κῦρνος ἢ ἐρώμενος,
Κῦρος ἢ κατάσκοποι,
Μενέξενος ἢ περὶ τοῦ ἄρχειν,
Ἀλκιβιάδης,
Ἀρχέλαος ἢ περὶ βασιλείας.

Καὶ ταῦτα μέν ἐστιν ἃ συνέγραψεν.
Ὧι Τίμων (Diels 37) διὰ τὸ πλῆθος ἐπιτιμῶν

"παντοφυῆ φλέδονά" φησιν αὐτόν.

ἐτελεύτησε δὲ ἀρρωστίᾳ˙ ὅτε καὶ Διογένης εἰσιὼν πρὸς αὐτὸν ἔφη, "μήτι χρεία φίλου;" καί ποτε παρ' αὐτὸν ξιφίδιον ἔχων εἰσῆλθε. τοῦ δ' εἰπόντος, "τίς ἂν ἀπολύσειέ με τῶν πόνων;" δείξας τὸ ξιφίδιον, ἔφη "τοῦτο"˙ καὶ ὅς, "τῶν πόνων," εἶπον, "οὐ τοῦ ζῆν."

[18] Dell'uso del vino o Dell'ubriachezza o Del Ciclope;
Circe;
Anfiarao;
Di Odissea e Penelope;
Del cane.

Nel decimo volume:

Eracle o Mida; 36*
Eracle o Della prudenza o forza;
Cirno o l'amato; 37*
Ciro o Gli esploratori;
Menesseno o Del comando;
Alcibiade;
Archelao o Del regno.

Questi sono i suoi scritti.
Timone lo riprende per il gran numero degli scritti e lo chiama 38*

ciarlone che tutto escogita.

Morì di malattia, proprio quando Diogene entrò da lui chiedendogli: «Hai bisogno di un amico?» Una volta era entrato da lui con una piccola spada. E ad Antistene 39* che gli chiedeva: «Chi mi libererà dalle pene?», rispose: «Questa» e mostrò la spada. Ma Antistene disse: «Dalle pene, ma non dalla vita».