[18] Μέρη δὲ φιλοσοφίας τρία, φυσικόν, ἠθικόν, διαλεκτικόν˙ φυσικὸν μὲν τὸ περὶ κόσμου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ˙ ἠθικὸν δὲ τὸ περὶ βίου καὶ τῶν πρὸς ἡμᾶς˙ διαλεκτικὸν δὲ τὸ ἀμφοτέρων τοὺς λόγους πρεσβεῦον. καὶ μέχρι μὲν Ἀρχελάου τὸ φυσικὸν ἦν εἶδος˙ ἀπὸ δὲ Σωκράτους, ὡς προείρηται, τὸ ἠθικόν˙ ἀπὸ δὲ Ζήνωνος τοῦ Ἐλεάτου, τὸ διαλεκτικόν. τοῦ δὲ ἠθικοῦ γεγόνασιν αἱρέσεις δέκα˙ Ἀκαδημαϊκή, Κυρηναϊκή, Ἠλιακή, Μεγαρική, Κυνική, Ἐρετρική, Διαλεκτική, Περιπατητική, Στωϊκή, Ἐπικούρειος. [18] Le parti della filosofia sono tre: la fisica, l'etica, la dialettica: la fisica tratta del mondo e delle cose che sono in esso; l'etica della vita e degli umani costumi; la dialettica si occupa delle ragioni di entrambe. La fisica fiorì fino al tempo di Archelao; l'etica, come abbiamo già detto, 60* fu introdotta da Socrate; la dialettica da Zenone di Elea. L'etica diede luogo a dieci scuole: 61* l'Academica, la Cirenaica 62* l'Eliaca, la Megarica, 63* la Cinica, l'Eretrica, la Dialettica, la Peripatetica, la Stoica, l'Epicurea.