[119] Καὶ (fgs. 19 et 94 Us.) μὴν καὶ γαμήσειν καὶ τεκνοποιήσειν τὸν σοφόν, ὡς Ἐπίκουρος ἐν ταῖς Διαπορίαις καὶ ἐν ταῖς Περὶ φύσεως. κατὰ περίστασιν δέ ποτε βίου γαμήσειν. καὶ (fg. 591 Us.) διατραπήσεσθαί τινας. οὐδὲ (fg. 63 Us.) μὴν ληρήσειν ἐν μέθῃ φησὶν ὁ Ἐπίκουρος ἐν τῷ Συμποσίῳ. οὐδὲ (fg. 8 Us.) πολιτεύσεται, ὡς ἐν τῇ πρώτῃ Περὶ βίων˙ οὐδὲ τυραννεύσειν˙ οὐδὲ (fg. 14 Us.) κυνιεῖν, ὡς ἐν τῇ δευτέρᾳ Περὶ βίων˙ οὐδὲ πτωχεύσειν. ἀλλὰ (fg. 15 Us.) καὶ πηρωθέντα τὰς ὄψεις μεθέξειν αὐτὸν τοῦ βίου, [119] Καὶ μηδὲ καὶ γαμήσειν καὶ τεκνοποιήσειν τὸν σοφόν, ὡς Ἐπίκουρος ἐν ταῖς Διαπορίαις καὶ ἐν τοῖς Περὶ φύσεως. κατὰ περίστασιν δέ ποτε βίου γαμήσειν. καὶ διατραπήσεσθαί τινας. οὐδὲ μὴν ληρήσειν ἐν μέθῃ φησὶν ὁ Ἐπίκουρος ἐν τῷ Συμποσίῳ. οὐδὲ πολιτεύσεται, ὡς ἐν τῇ πρώτῃ Περὶ βίων˙ οὐδὲ τυραννεύσειν˙ οὐδὲ κυνιεῖν, ὡς ἐν τῇ δευτέρᾳ Περὶ βίων˙ οὐδὲ πτωχεύσειν. ἀλλὰ καὶ πηρωθέντα τὰς ὄψεις μὴ ἐξάξειν αὐτὸν τοῦ βίου, [119] [7885] Καὶ μὴν μὴ γαμήσειν καὶ τεκνοποιήσειν τὸν σοφόν, ὡς Ἐπίκουρος ἐν ταῖς Διαπορίαις καὶ ἐν ταῖς Περὶ φύσεως, κατὰ περίστασιν δέ ποτε βίου γαμήσειν καὶ 〈παιδία〉 διατραπήσεσθαί τινας. Οὐδὲ μὴν ληρήσειν ἐν μέθῃ, 〈ὥς〉 φησὶν ὁ Ἐπίκουρος ἐν τῷ Συμποσίῳ˙ οὐδὲ πολιτεύσεσθαι, [78810] ὡς ἐν τῇ πρώτῃ Περὶ βίων˙ οὐδὲ τυραννεύσειν˙ οὐδὲ κυνιεῖν, ὡς ἐν τῇ δευτέρᾳ Περὶ βίων˙ οὐδὲ πτωχεύσειν. Ἀλλὰ [7891] κἂν πηρωθῇ τὰς ὄψεις 〈μὴ〉 μετάξειν αὐτὸν τοῦ βίου,