[115] καὶ κατὰ σύνοδον δὲ ἀτόμων πυρὸς ἀποτελεστικῶν, συμφυλίας γενομένης εἰς τὸ τοῦτο τελέσαι, καὶ κίνησιν οὗ ἂν ἡ ὁρμὴ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τὴν σύνοδον γένηται˙ καὶ κατὰ πνεύματος δὲ συλλογὴν ἐν πυκνώμασί τισιν ὁμιχλοειδέσι, καὶ ἐκπύρωσιν τούτου διὰ τὴν κατείλησιν, εἶτ' ἐπέκρηξιν τῶν περιεχόντων, καὶ ἐφ' ὃν ἂν τόπον ἡ ὁρμὴ γένηται τῆς φορᾶς, εἰς τοῦτον φερομένου. καὶ ἄλλοι δὲ τρόποι εἰς τὸ τοῦτο τελέσαι ἀμύθητοί εἰσιν.


Αἱ δ' ἐπισημασίαι αἱ γινόμεναι ἐπί τισι ζῴοις κατὰ συγκύρημα γίνονται τοῦ καιροῦ˙ οὐ γὰρ τὰ ζῷα ἀνάγκην τινὰ προσφέρεται τοῦ ἀποτελεσθῆναι χειμῶνα, οὐδὲ κάθηταί τις θεία φύσις παρατηροῦσα τὰς τῶν ζῴων τούτων ἐξόδους κἄπειτα τὰς ἐπισημασίας ταύτας ἐπιτελεῖ.
[115] O anche per l'accozzamento di atomi creatori di fuoco, quando si è verificata un'unione adatta a determinare questo effetto, e anche per il successivo movimento in quella direzione in cui li spinge l'originario impulso che li unì. O anche per un raccogliersi del vento in certe masse nebulose e per la sua combustione dovuta all'addensamento, e poi per la dilacerazione delle parti circostanti e per il movimento in quel luogo in cui esso è spinto dal proprio impulso. Ma vi sono innumerevoli altri modi in cui si può produrre questo effetto.
I pronostici del tempo che si presentano in alcuni animali avvengono per coincidenza casuale con la stagione. 86* Infatti gli animali non esercitano nessun influsso sulla formazione di una tempesta, né una natura divina siede ad osservare l'uscita di questi animali e poi compie questi pronostici.