[106] καὶ κατ' ἄλλους δὲ πλείους τρόπους τὰς κινήσεις ταύτας τῆς γῆς γίνεσθαι.


Τὰ δὲ πνεύματα συμβαίνει γίνεσθαι κατὰ χρόνον ἀλλοφυλίας τινὸς ἀεὶ καὶ κατὰ μικρὸν παρεισδυομένης, καὶ καθ' ὕδατος ἀφθόνου συλλογήν˙ τὰ δὲ λοιπὰ πνεύματα γίνεται καὶ ὀλίγων πεσόντων εἰς τὰ πολλὰ κοιλώματα, διαδόσεως τούτων γινομένης. Χάλαζα συντελεῖται καὶ κατὰ πῆξιν ἰσχυροτέραν, πάντοθεν δὲ πνευματωδῶν περίστασίν τινων καὶ καταμέρισιν˙ καὶ κατὰ πῆξιν μετριωτέραν ὑδατοειδῶν τινων, καὶ ὁμοῦ ῥῆξιν, ἅμα τήν τε σύνωσιν αὐτῶν ποιουμένην καὶ τὴν διάρρηξιν πρὸς τὸ κατὰ μέρη συνίστασθαι πηγνύμενα καὶ κατὰ ἀθροότητα.

[106] Ma questi movimenti della terra possono anche accadere in parecchi altri modi.
I venti possono prodursi di tempo in tempo quando una materia estranea penetra nell'aria continuamente e gradualmente e per la raccolta di una grande quantità di acqua. I venti dunque si formano quando piccole quantità di materia cadono nelle numerose cavità della terra e di qui ampiamente si propagano. La grandine si forma sia per un forte congelamento, quando certe particelle aeriformi si riuniscono da ogni parte e successivamente si dividono, sia per un congelamento meno forte di certe particelle acquee e contemporanea rottura, 79* che determina simultaneamente la loro unione e la loro separazione, così che si congelano o parzialmente o anche in massa compatta.