[102] καὶ κατὰ ῥήξεις δὲ νεφῶν ὑπὸ πνευμάτων ἔκπτωσίν τε πυρὸς ἀποτελεστικῶν ἀτόμων καὶ τὸ τῆς ἀστραπῆς φάντασμα ἀποτελουσῶν. καὶ κατ' ἄλλους δὲ πλείους τρόπους ῥᾳδίως ἔσται καθορᾶν ἐχόμενον ἀεὶ τῶν φαινομένων καὶ τὸ τούτοις ὅμοιον δυνάμενον συνθεωρεῖν.


προτερεῖ δὲ ἀστραπὴ βροντῆς ἐν τοιᾷδέ τινι περιστάσει νεφῶν καὶ διὰ τὸ ἅμα τῷ τὸ πνεῦμα ἐμπίπτειν ἐξωθεῖσθαι τὸν ἀστραπῆς ἀποτελεστικὸν σχηματισμόν, ὕστερον δὲ τὸ πνεῦμα ἀνειλούμενον τὸν βόμβον ἀποτελεῖν τοῦτον˙ καὶ κατ' ἔμπτωσιν δὲ ἀμφοτέρων ἅμα,

[102] Ma il lampo può essere anche prodotto da una frattura di nubi provocata dai venti e dallo sprigionamento di atomi che generano fuoco e quindi anche la figura del lampo. Anche in parecchi altri modi sarà facile comprendere la formazione dei lampi purché ci si attenga sempre ai fenomeni e si sappia considerare nel suo insieme tutto ciò che è analogo ai fenomeni.
Il lampo precede il tuono quando tali fenomeni si verificano nelle nubi, perché se la violenta espulsione della figura del lampo è contemporanea all'abbattersi del vento sulla nube, solo più tardi il vento roteante nella nube produce il rimbombo del tuono o anche perché, se si verificano contemporaneamente entrambi i fenomeni,