[101] καὶ ἀστραπαὶ δ' ὡσαύτως γίνονται κατὰ πλείους τρόπους˙ καὶ γὰρ κατὰ παράτριψιν καὶ σύγκρουσιν νεφῶν ὁ πυρὸς ἀποτελεστικὸς σχηματισμὸς ἐξολισθαίνων ἀστραπὴν γεννᾷ˙

καὶ κατ' ἐκριπισμὸν ἐκ τῶν νεφῶν ὑπὸ πνευμάτων τῶν τοιούτων σωμάτων ἃ τὴν λαμπηδόνα ταύτην παρασκευάζει, καὶ κατ' ἐκπιασμόν, θλίψεως τῶν νεφῶν γινομένης, εἴθ' ὑπ' ἀλλήλων εἴθ' ὑπὸ πνευμάτων˙ καὶ κατ' ἐμπερίληψιν δὲ τοῦ ἀπὸ τῶν ἄστρων κατεσπαρμένου φωτός, εἶτα συνελαυνομένου ὑπὸ τῆς κινήσεως νεφῶν τε καὶ πνευμάτων καὶ διεκπίπτοντος διὰ τῶν νεφῶν˙ἢ κατὰ διήθησιν διὰ τῶν νεφῶν τοῦ λεπτομερεστάτου φωτός, [ἢ ἀπὸ τοῦ πυρὸς νέφη συνεφλέχθαι καὶ τὰς βροντὰς ἀποτελεῖσθαι] καὶ κατὰ τὴν τούτου κίνησιν˙ καὶ κατὰ τὴν τοῦ πνεύματος ἐκπύρωσιν τὴν γινομένην διά τε συντονίαν φορᾶς καὶ διὰ σφοδρὰν κατείλησιν˙

[101] Anche i lampi si formano in diversi modi: sia quando le nubi si sfregano l'una con l'altra e si urtano e danno origine a quel complesso di atomi che producendo fuoco genera il lampo; sia quando dalle nubi sotto l'azione del vento si sprigionano tali corpi fiammeggianti da produrre questo balenio; sia quando tale balenio è spremuto fuori dalle nubi che si comprimono o per il loro stesso peso o per l'azione dei venti; sia quando la luce diffusa dagli astri e contenuta nelle nubi, successivamente compressa dal movimento delle nubi e dei venti, sprizza attraverso le stesse nubi; sia quando attraverso le nubi filtra luce composta di particelle sottili [e per mezzo di questa le nubi sono incendiate dal fuoco e si producono i tuoni] e col suo movimento produce il lampo; sia quando si verifica la combustione del vento per intensità di moto e per violenza di compressione.