[74] Ἔτι δὲ καὶ τοὺς κόσμους οὔτε ἐξ ἀνάγκης δεῖ νομίζειν ἕνα σχηματισμὸν ἔχοντας 〈...〉 [ἀλλὰ (fg. 82 Us.) καὶ διαφόρους αὐτοὺς ἐν τῇ ιβ´ Περὶ φύσεως αὐτός φησιν˙ οὓς μὲν γὰρ σφαιροειδεῖς, καὶ ᾠοειδεῖς ἄλλους, καὶ ἀλλοιοσχήμονας ἑτέρους˙ οὐ μέντοι πᾶν σχῆμα ἔχειν. οὐδὲ ζῷα εἶναι ἀποκριθέντα ἀπὸ τοῦ ἀπείρου.]


οὐδὲ γὰρ ἂν ἀποδείξειεν οὐδεὶς ὡς ἐν μὲν τῷ τοιούτῳ καὶ οὐκ ἂν ἐμπεριελήφθη τὰ τοιαῦτα σπέρματα, ἐξ ὧν ζῷά τε καὶ φυτὰ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα τὰ θεωρούμενα συνίσταται, ἐν δὲ τῷ τοιούτῳ οὐκ ἂν ἐδυνήθη.
[ὡσαύτως δὲ καὶ ἐντραφῆναι. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ γῆς νομιστέον.]

[74] Inoltre bisogna considerare che i mondi non hanno necessariamente un'unica ed identica forma ... [Che i mondi sono differenti tra loro afferma anche nel dodicesimo libro Della natura e che alcuni sono sferici, altri ovoidali, altri ancora di forme diverse, ma che tuttavia non hanno una qualsiasi forma. Afferma pure che essi non sono esseri viventi separatisi dall'infinito.]
E nessuno mai riuscirebbe a dimostrare che in un mondo potrebbero e non potrebbero essere contenuti semi tali da cui si formano animali e piante e tutte le altre cose che vediamo, e che in un altro mondo questo non sarebbe del tutto possibile. [E così l'esservi allevati. E così pure bisogna pensare che accade anche sulla terra.]