[70] τὰ δ' ἐν ἄστει καὶ ἐν Αἰγίνῃ δίδωμι Λύκωνι διὰ τὸ καὶ τοὔνομα φέρειν ἡμῶν καὶ συνδιατετριφέναι πλείω χρόνον ἀρεστῶς πάνυ, καθάπερ δίκαιον ἦν τὸν υἱοῦ τάξιν ἐσχηκότα. τὸν δὲ περίπατον καταλείπω τῶν γνωρίμων τοῖς βουλομένοις, Βούλωνι, Καλλίνῳ, Ἀρίστωνι, Ἀμφίωνι, Λύκωνι, Πύθωνι, Ἀριστομάχῳ, Ἡρακλείῳ, Λυκομήδει, Λύκωνι τῷ ἀδελφιδῷ. προστησάσθωσαν δ' αὐτοὶ ὃν ἂν ὑπολαμβάνωσι διαμενεῖν ἐπὶ τοῦ πράγματος καὶ συναύξειν μάλιστα δυνήσεσθαι. συγκατασκευαζέτωσαν δὲ καὶ οἱ λοιποὶ γνώριμοι κἀμοῦ καὶ τοῦ τόπου χάριν. περὶ δὲ τῆς ἐκφορᾶς καὶ καύσεως ἐπιμεληθήτωσαν Βούλων καὶ Καλλῖνος μετὰ τῶν συνήθων, ὅπως μήτ' ἀνελεύθερος γένηται μήτε περίεργος. [70] I miei possessi di città e di Egina lego a Licone perché porta il mio stesso nome ed è vissuto con me a lungo arrecandomi molta gioia: così era giusto stabilire per lui, che è stato per me come un figlio. Lascio il peripato a quelli dei miei intimi che vorranno continuare a servirsene, a Bulone, Callino, Aristone, 150* Anfione, Licone, Pitone, Aristomaco, Eraclio, Licomede, Licone mio nipote. Eleggano come scolarca quello che essi ritengono che rimarrà a continuare la scuola e potrà soprattutto attendere al suo progresso. Tutti gli altri amici collaborino per amore di me e del luogo. Delle mie esequie e della mia cremazione si abbiano cura Bulone e Callino insieme con i loro compagni, sì che esse non risultino né illiberali né sfarzose.