[62] " Ἀλλὰ μὴν καὶ κατὰ τὰς συγκρίσεις θάττων ἑτέρα ἑτέρα φορηθήσεται τῶν ἀτόμων ἰσοταχῶν οὐσῶν, τῷ ἐφ' ἕνα τόπον φέρεσθαι τὰς ἐν τοῖς ἀθροίσμασιν ἀτόμους καὶ κατὰ τὸν ἐλάχιστον συνεχῆ χρόνον, εἰ καὶ μὴ ἐφ' ἕνα κατὰ τοὺς λόγῳ θεωρητοὺς χρόνους˙ ἀλλὰ πυκνὸν ἀντικόπτουσιν, ἕως ἂν ὑπὸ τὴν αἴσθησιν τὸ συνεχὲς τῆς φορᾶς γίνηται.τὸ γὰρ προσδοξαζόμενον περὶ τοῦ ἀοράτου, ὡς ἄρα καὶ οἱ διὰ λόγου θεωρητοὶ χρόνοι τὸ συνεχὲς τῆς φορᾶς ἕξουσιν, οὐκ ἀληθές ἐστιν ἐπὶ τῶν τοιούτων˙ ἐπεὶ τό γε θεωρούμενον πᾶν ἢ κατ' ἐπιβολὴν λαμβανόμενον τῇ διανοίᾳ ἀληθές ἐστιν.

[62] Tuttavia per quanto riguarda i composti, essi non si muoveranno con la stessa velocità, ma con velocità variabile dall'uno all'altro, benché gli atomi abbiano uguale velocità. Perciò gli atomi che costituiscono i corpi aggregati si muovono verso un solo punto nel più breve tempo continuo, benché nei tempi così brevi che solo la ragione riesce a cogliere, essi non si muovano verso un unico punto. Ma incontrano frequenti ostacoli, finché la continuità del loro movimento diventa percepibile dal nostro senso. E quel che viene postulato dalla mera opinione sulle cose che non entrano nell'àmbito della nostra vista, che cioè anche i tempi che la ragione riesce a concepire avranno la continuità del movimento, non è vero in siffatto caso. Perché è vero soltanto tutto ciò che è percepito dai sensi o è appreso intuitivamente dalla mente.