[121] τὸν κλεινὸν Φερεκύδην
ὃν τίκτει ποτὲ Σύρος
ἐς φθεῖρας λόγος ἐστὶν
ἀλλάξαι τὸ πρὶν εἶδος,
θεῖναί τ' εὐθὺ κελεύειν
Μαγνήτων, ἵνα νίκην
δοίη τοῖς Ἐφέσοιο
γενναίοις πολιήταις.
ἦν γὰρ χρησμός, ὃν ᾔδει
μοῦνος, τοῦτο κελεύων˙
καὶ θνήσκει παρ' ἐκείνοις.
ἦν οὖν τοῦτ' ἄρ' ἀληθές˙
ἢν ᾖ τις σοφὸς ὄντως,
καὶ ζῶν ἐστιν ὄνησις,
χὤταν μηκέθ' ὑπάρχῃ.

Γέγονε δὲ κατὰ τὴν πεντηκοστὴν καὶ ἐνάτην Ὀλυμπιάδα.
καὶ ἐπέστειλεν ὧδε
(FGrH 244 F 338a)˙

Φερεκύδης Θαλῇ
[121] L'inclito Ferecide, che una volta generò Siro, è fama che nei pidocchi mutasse la primiera forma e che comandasse di essere posto sùbito tra i Magnesii, per dare la vittoria ai nobili cittadini di Efeso. Questo ordinava l'oracolo che egli solo conosceva: e muore presso di loro. Era dunque ciò vero: se uno è realmente sapiente, è utile da vivo e quando nel nulla s'è dissolto.Fiorì nella LIX Olimpiade.
321*
Scrisse questa lettera:

Ferecide a Talete.