[120] τῆς σοφίης πάσης ἐν ἐμοὶ τέλος˙ ἢν δέ τι πλεῖον
Πυθαγόρῃ τὠμῷ λέγε ταῦθ' ὅτι πρῶτος ἁπάντων
ἔστιν ἀν' Ἑλλάδα γῆν˙
οὐ ψεύδομαι ὧδ' ἀγορεύων.

Ἴων δ' ὁ Χῖός φησιν περὶ αὐτοῦ (Diehl 5)˙

ὣς ὃ μὲν ἠνορέῃ τε κεκασμένος ἠδὲ καὶ αἰδοῖ
καὶ φθίμενος ψυχῇ τερπνὸν ἔχει βίοτον,
εἴπερ Πυθαγόρης ἐτύμως ὁ σοφὸς περὶ πάντων
ἀνθρώπων γνώμας εἶδε καὶ ἐξέμαθεν.

Ἔστι καὶ ἡμῶν οὕτως ἔχον τῷ μέτρῳ τῷ Φερεκρατείῳ˙

[120] In me è il culmine di ogni saggezza; ma se uno ve n'è ancora più grande, di' al mio Pitagora che è primo di tutti nella terra ellenica. Così dicendo non mentisco.


Ione di Chio 319* dice di lui:


Così egli, insigne per virile vigore e pudore, anche dopo morte ha vita soave per la sua anima, anche se in verità Pitagora il saggio al di sopra di tutti gli uomini le menti vide e conobbe.

V'è anche questo nostro epigramma scritto in metro ferecrateo: 320*