[119] ἔλεγέ τε ὅτι οἱ θεοὶ τὴν τράπεζαν θυωρὸν καλοῦσιν (DK 7 B 12).
Ἄνδρων δ' ὁ Ἐφέσιός
(FHG II. 347) φησι δύο γεγονέναι Φερεκύδας Συρίους, τὸν μὲν ἀστρολόγον, τὸν δὲ θεολόγον υἱὸν Βάβυος, ᾧ καὶ Πυθαγόραν σχολάσαι. Ἐρατοσθένης δ' (FGrH 241 F 10) ἕνα μόνον, καὶ ἕτερον Ἀθηναῖον, γενεαλόγον. Σώζεται δὲ τοῦ Συρίου τό τε βιβλίον ὃ συνέγραψεν, οὗ ἡ ἀρχή˙


Ζὰς μὲν καὶ Χρόνος ἦσαν ἀεὶ καὶ Χθονίη˙ Χθονίῃ δὲ ὄνομα ἐγένετο Γῆ ἐπειδὴ αὐτῇ Ζὰς γῆν γέρας διδοῖ (DK 7 B 1).

σώζεται δὲ καὶ ἡλιοτρόπιον ἐν Σύρῳ τῇ νήσῳ. Φησὶ δὲ Δοῦρις ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ὡρῶν (FGrH 76 F 22) ἐπιγεγράφθαι αὐτῷ τὸ ἐπίγραμμα τόδε (A. Pal. VII. 93)˙

[119] Diceva che gli dèi chiamano la mensa θυωρὸς. 311*
Androne di Efeso dice che vi furono due Ferecidi di Siro, l'uno astrologo, l'altro teologo, figlio di Babis, di cui fu alunno Pitagora; Eratostene 312* dice che ve ne fu uno solo di Siro, ed un altro ateniese, genealogo. 313* Di Ferecide di Siro si conserva il libro ch'egli scrisse, il cui inizio è: 314*

Zas (Zeus), Crono e Ctonia furono sempre: e Ctonia fu chiamata Gea (Γῆ) perché ad essa Zas diede la sua terra (γῆ ) come ricompensa.

Si conserva anche la sua meridiana 315* nell'isola di Siro. Duride 316* attesta nel secondo libro delle Ore 317* che sul suo sepolcro fu iscritto questo epigramma: 318*