[113] Θάρρει, ὦ ἑταῖρε. αἰ γὰρ ἔτι θητευόντεσσιν Ἀθηναίοις καὶ μὴ εὐνομημένοις ἐπεθήκατο Πεισίστρατος, εἶχέ κα τὰν ἀρχὰν ἀεί, ἀνδραποδιξάμενος τὼς πολιήτας˙ νῦν δὲ οὐ κακὼς ἄνδρας δεδούλωται˙ τοὶ μεμνάμενοι τᾶς Σόλωνος μανύσιος ἀλγιόντι πεδ' αἰσχύνας οὐδὲ ἀνεξοῦνται τυραννούμενοι.

ἀλλ' αἴ κα Πεισίστρατος κατασχέθῃ τὰν πόλιν, οὐ μὰν ἐς παῖδας τήνω ἔλπομαι τὸ κράτος ἵξεσθαι˙ δυσμάχανον γὰρ ἀνθρώπως ἐλευθεριάξαντας ἐν τεθμοῖς ἀρίστοις δούλως ἦμεν. τὺ δὲ μὴ ἀλᾶσθαι, ἀλλ' ἕρπε ἐς Κρήτην ποθ' ἁμέ. τουτᾶ γὰρ οὐκ ἐσεῖταί τιν δεινὸς ὁ μόναρχος˙ αἰ δέ πη ἐπ' ἀλατείᾳ ἐγκύρσωντί τοι τοὶ τήνω φίλοι, δειμαίνω μή τι δεινὸν πάθῃς.

[113] Abbi fede, o amico. Se Pisistrato avesse imposto il suo dominio su Ateniesi schiavi e privi di buona costituzione, dominerebbe per sempre, avendo reso schiavi i cittadini, ma egli non ha imposto la schiavitù ad uomini vili ed incolti. 297* Essi, memori del monito di Solone, avranno e dolore e vergogna insieme né sopporteranno, oltre, la tirannide. Ma se pure Pisistrato dovesse mantenere la città, io non credo che il potere perverrà ai suoi figli. È impossibile che uomini educati al culto della libertà ed all'eccellenza delle leggi siano schiavi. Tu non andare vagando, ma vieni mio ospite a Creta. Qui nulla avrai da temere dal tiranno; se nel viaggio ti dovessi imbattere nei suoi amici, temo ti possa accadere qualcosa di grave.