Κεφ. η'.

ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ Ο ΣΚΥΘΗΣ

[101] Ἀνάχαρσις ὁ Σκύθης Γνούρου μὲν ἦν υἱός, ἀδελφὸς δὲ Καδουίδα Καδουίδα τοῦ Σκυθῶν βασιλέως, μητρὸς δὲ Ἑλληνίδος˙ διὸ καὶ δίγλωττος ἦν. οὗτος ἐποίησε τῶν τε παρὰ τοῖς Σκύθαις νομίμων καὶ τῶν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εἰς εὐτέλειαν βίου καὶ τὰ κατὰ πόλεμον ἔπη ὀκτακόσια. παρέσχε δὲ καὶ ἀφορμὴν παροιμίας διὰ τὸ παρρησιαστὴς εἶναι, τὴν ἀπὸ Σκυθῶν ῥῆσιν. Λέγει δὲ αὐτὸν Σωσικράτης (FHG IV. 502) ἐλθεῖν εἰς Ἀθήνας κατὰ τὴν τεσσαρακοστὴν ἑβδόμην Ὀλυμπιάδα ἐπὶ ἄρχοντος Εὐκράτους. Ἕρμιππος δὲ (FHG III. 40) πρὸς τὴν Σόλωνος οἰκίαν ἀφικόμενον τῶν θεραπόντων τινὶ κελεῦσαι μηνῦσαι ὅτι παρείη πρὸς αὐτὸν Ἀνάχαρσις καὶ βούλοιτο αὐτὸν θεάσασθαι, ξένος τε, εἰ οἷόν τε, γενέσθαι.

Capitolo VIII

ANACARSI LO SCITA

[101] Anacarsi lo Scita era figlio di Gnuro e fratello di Caduida, re degli Sciti. La madre era greca: perciò conosceva l'una e l'altra lingua. Scrisse un poema di ottocento versi 263* sulle istituzioni degli Sciti 264* e dei Greci con riguardo alla semplicità e frugalità della vita e ad argomenti di guerra. Per il suo libero e franco parlare, diede origine a quel detto proverbiale: «espressione scitica». Sosicrate 265* riferisce che venne ad Atene nella XLVII Olimpiade 266* sotto l'arconte Eucrate. Ermippo 267* narra che venuto alla casa di Solone abbia pregato uno dei servi di annunziare la sua presenza a Solone e il suo desiderio di visitarlo e di divenire ospite, se fosse possibile;