[101] Λέγουσι δὲ μόνον τὸ καλὸν ἀγαθὸν εἶναι, καθά φησιν Ἑκάτων ἐν τῷ τρίτῳ Περὶ ἀγαθῶν (Gomoll 4) καὶ Χρύσιππος ἐν τοῖς Περὶ τοῦ καλοῦ˙ εἶναι δὲ τοῦτο ἀρετὴν καὶ τὸ μετέχον ἀρετῆς, ᾧ ἐστιν ἴσον τὸ πᾶν ἀγαθὸν καλὸν εἶναι καὶ τὸ ἰσοδυναμεῖν τῷ καλῷ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ ἴσον ἐστὶ τούτῳ. ἐπεὶ γάρ ἐστιν ἀγαθόν, καλόν ἐστιν˙ ἔστι δὲ καλόν˙ ἀγαθὸν ἄρα ἐστί.
δοκεῖ δὲ πάντα τὰ ἀγαθὰ ἴσα εἶναι καὶ πᾶν ἀγαθὸν ἐπ' ἄκρον εἶναι αἱρετὸν καὶ μήτ' ἄνεσιν μήτ' ἐπίτασιν ἐπιδέχεσθαι. τῶν δ' ὄντων φασὶ τὰ μὲν ἀγαθὰ εἶναι, τὰ δὲ κακά, τὰ δ' οὐδέτερα.
[101] Per gli Stoici solo il bello è buono: così infatti sostengono Ecatone nel terzo libro Dei beni e Crisippo nell'opera Del bello. Tale è la virtù e ciò che partecipa della virtù, ciò che equivale ad affermare che ogni bene è bello e che il termine 'bello' ha lo stesso significato del termine 'bene', perché l'uno è uguale all'altro. In quanto è bene è bello; ma è bello, dunque è anche bene.
Gli Stoici affermano che tutti i beni sono eguali e che ogni bene è desiderabile in altissimo grado e non suscettibile né di diminuzione né d'accrescimento. Delle cose che sono essi dicono che alcune sono buone, altre cattive; altre ancora né buone né cattive.