[99] συμφέρον μὲν ὅτι φέρει τοιαῦτα ὧν συμβαινόντων ὠφελούμεθα˙ δέον δ' ὅτι συνέχει ἐν οἷς χρή˙ λυσιτελὲς δ' ὅτι λύει τὰ τελούμενα εἰς αὐτό, ὥστε τὴν ἀντικατάλλαξιν τὴν ἐκ τῆς πραγματείας ὑπεραίρειν τῇ ὠφελείᾳ˙ χρήσιμον δ' ὅτι χρείαν ὠφελείας παρέχεται˙ εὔχρηστον δ' ὅτι τὴν χρείαν ἐπαινετὴν ἀπεργάζεται˙ καλὸν δ' ὅτι συμμέτρως ἔχει πρὸς τὴν ἑαυτοῦ χρείαν˙ ὠφέλιμον δ' ὅτι τοιοῦτόν ἐστιν ὥστε ὠφελεῖν˙ αἱρετὸν δ' ὅτι τοιοῦτόν ἐστιν ὥστε εὐλόγως αὐτὸ αἱρεῖσθαι˙ δίκαιον δ' ὅτι νόμῳ ἐστὶ σύμφωνον καὶ κοινωνίας ποιητικόν. [99] È comportante, perché porta tali cose che traiamo vantaggio dal loro verificarsi; cogente perché ci tiene uniti a sé, nei casi necessari; solvente, perché ricompensa la spesa che esso comporta in modo tale che il guadagno che risulta dall'operazione supera in vantaggio la spesa; utile perché procura l'utilità del vantaggio; di buona utilità, perché l'utilità che apporta è degna di lode; bello, perché il bene è proporzionato al suo uso; vantaggioso, perché è tale da arrecare vantaggio; degno di scelta perché è tale che è ragionevole sceglierlo; giusto perché s'accorda con la legge ed è artefice della comunità.