[98] εὐτυχῶν μὲν μέτριος ἴσθι, δυστυχῶν δὲ φρόνιμος˙ φίλοις εὐτυχοῦσι καὶ ἀτυχοῦσι ὁ αὐτὸς ἴσθι˙ ὃ ἂν ὁμολογήσῃς, διατήρει˙ λόγων ἀπορρήτων ἐκφορὰν μὴ ποιοῦ˙ μὴ μόνον τοὺς ἁμαρτάνοντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς μέλλοντας κόλαζε.
Οὗτος πρῶτος δορυφόρους ἔσχε, καὶ τὴν ἀρχὴν εἰς τυραννίδα μετέστησε˙ καὶ οὐκ εἴα ἐν ἄστει ζῆν τοὺς βουλομένους, καθά φησιν Ἔφορος (FGrH 70 F 179) καὶ Ἀριστοτέλης (Rose 516,  Ἀθπ. 16, 3).
ἤκμαζε
(FGrH 244 F 332b) δὲ περὶ τὴν τριακοστὴν ὀγδόην Ὀλυμπιάδα, καὶ ἐτυράννησεν ἔτη τετταράκοντα. Σωτίων δὲ καὶ Ἡρακλείδης (Wehrli VII, fg. 145) καὶ Παμφίλη ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν Ὑπομνημάτων (FHG III. 521) δύο φασὶ ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν Ὑπομνημάτων δύο φασὶ Περιάνδρους γεγονέναι, τὸν μὲν τύραννον, τὸν δὲ σοφὸν καὶ Ἀμβρακιώτην.
[98] Sii moderato nella buona sorte, prudente nella cattiva; sii il medesimo con gli amici sia che si trovino nella prospera sia nell'avversa sorte; mantieni gli impegni contratti; non divulgare i segreti; punisci non solo quelli che peccano, ma anche coloro che stanno per peccare.
Fu il primo ad avere una guardia armata ed il primo a mutare il potere in tirannide; non permise a tutti quelli che lo volevano di vivere in città, come dicono Eforo
253* ed Aristotele. 254*
La sua acme è nella XXXVIII Olimpiade; 255* fu tiranno per quarant'anni. 256* Sozione, Eraclide 257* e Panfila 258* nel quinto libro delle Memorie attestano che vi furono due Periandri, l'uno tiranno, l'altro sapiente nato in Ambracia.