[97] Ποιητικὰ δὲ καὶ τελικὰ εἶναι ἀγαθὰ τὰς ἀρετάς. καθὸ μὲν γὰρ ἀποτελοῦσι τὴν εὐδαιμονίαν ποιητικά ἐστιν ἀγαθά˙ καθὸ δὲ συμπληροῦσιν αὐτήν, ὥστε μέρη αὐτῆς γίνεσθαι, τελικά. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν κακῶν τὰ μὲν εἶναι τελικά, τὰ δὲ ποιητικά, τὰ δ' ἀμφοτέρως ἔχοντα. τὸν μὲν ἐχθρὸν καὶ τὰς ἀπ' αὐτοῦ γινομένας βλάβας ποιητικὰ εἶναι˙ κατάπληξιν δὲ καὶ ταπεινότητα καὶ δουλείαν καὶ ἀτερπίαν καὶ δυσθυμίαν καὶ περιλυπίαν καὶ πᾶσαν τὴν κατὰ κακίαν πρᾶξιν τελικά˙ ἀμφοτέρως δ' ἔχοντα τὰς κακίας, ἐπεὶ καθὸ μὲν ἀποτελοῦσι τὴν κακοδαιμονίαν ποιητικά ἐστι˙ καθὸ δὲ συμπληροῦσιν αὐτήν, ὥστε μέρη αὐτῆς γίνεσθαι, τελικά. [97] Le virtù sono beni efficienti ed assoluti. In quanto esse producono la felicità sono beni efficienti, in quanto la attuano completamente sì da diventarne parti sono beni assoluti. Così pure i mali o sono assoluti o sono efficienti oppure sono assoluti ed efficienti. Il nemico e i danni che derivano da lui sono mali efficienti; la costernazione, la meschinità, la schiavitù, l'assenza di gioia, la tristezza, l'afflizione ed ogni azione viziosa sono mali assoluti. I vizi sono mali efficienti ed assoluti. In quanto essi producono l'infelicità sono mali efficienti, in quanto l'attuano completamente sì da diventarne parti sono mali assoluti.